Title: Následky vad právních jednání
Other Titles: Consequences of defects of legal acts
Authors: Rajtmajerová, Eva
Advisor: Pauly Jan, Doc. JUDr. CSc.
Referee: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33382
Keywords: právní jednání;zdánlivost;absolutní a relativní neplatnost;relativní neúčinnost
Keywords in different language: legal acts;non-existence;absolute and relative invalidity;relative ineffectiveness
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o následcích vad právních jednání. První část práce je věnována právnímu jednání samotnému. Zabývala jsem se zejména tím, jaké požadavky musí právní jednání splňovat, aby vzniklo a bylo schopné vyvolat zamýšlené právní následky. Následující část práce je zaměřena na institut zdánlivého právního jednání, jeho charakteristiku a jednotlivé důvody zdánlivosti. Ve třetí části práce jsem se zabývala neplatností právního jednání, přičemž jsem se zaměřila zejména na rozebrání jednotlivých důvodu vedoucích k neplatnosti. Poslední část této práce je věnována institutu relativní neúčinnosti, jehož účelem je ochrana věřitele před právním jednáním, kterým dlužník zkracuje uspokojení jeho vykonatelné pohledávky.
Abstract in different language: This thesis deals with the consequences of defects in legal acts. The first part of the thesis is devoted to the legal acts themselves. I dealt namely with the requirements to be met by legal acts to come to existence and be able to invoke intended legal consequences. The following part of the thesis deal with the institution of non-existence of legal acts, its characteristic and the respective causes of the non-existence. In the third part of the thesis, I dealt with the invalidity of legal acts with particular focus on the analysis of the respective reasons leading to invalidity. The last part of this thesis is devoted to the institution of relative ineffectiveness whose purpose is to protect creditors against legal acts by which the debtor reduces the satisfaction of an enforceable claim.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Rajtmajerova.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Rajtmajerova.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Rajtmajerova.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Rajtmajerova.pdfPrůběh obhajoby práce298,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33382

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.