Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
dc.contributor.authorPospíšilová, Lucie
dc.contributor.refereeOvesleová Hana, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-1
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:41Z-
dc.date.available2017-10-23
dc.date.available2019-03-15T10:27:41Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74606
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33434
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení brandingových aktivit a marketingové komunikace příspěvkové organizace Městská knihovna Louny. V první kapitole práce jsou stručně zpracovány teoretické podklady, které se týkají značky a brandingu, neziskových organizací, rozšířeného marketingového mixu, vybraných metod situační analýzy a dotazníkového šetření. Následně je představena Městská knihovna Louny, její historie i současnost. Ve třetí kapitole jsou rozebrány brandingové aktivity knihovny a její marketingová komunikace, je analyzována komunikace knihovny na webových stránkách a prostřednictvím sociální sítě Facebook, Twitter, Instagram a na YouTube. Postoj knihovny k nařízení GDPR. Pozice, hodnota značky a financování knihovny. Vše je shrnuto prostřednictvím SWOT analýzy a matic IFE, EFE a QSPM, ze kterých následně vyšlo, že by se knihovna měla zaměřit na strategii penetrace trhu. V poslední kapitole jsou uvedena doporučení pro zlepšení brandingu knihovny a navrženy marketingové aktivity, které mají vést k posílení pozice značky.cs
dc.format102 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbrandingcs
dc.subjectznačkacs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectswot analýzacs
dc.subjectife maticecs
dc.subjectefe maticecs
dc.subjectqspm maticecs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectměstská knihovna lounycs
dc.titleBranding vybrané neziskové organizacecs
dc.title.alternativeBranding of chosen non-profit organizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Diploma thesis is focused on an evaluation of branding and marketing communication of state-funded institution Městská knihovna Louny. In the first chapter there is briefly described theoretical base about brand and branding, non-profit organizations, extended marketing mix, chosen methods of situation analysis and questionnaire survey. Then there is introduced library Městská knihovna Louny, its history and the present. In the third chapter there is analysed branding and marketing communication of library. Also there is analysed communication of library on its website and social site Facebook, Twitter, Instagram and on YouTube. Library's attitude to General Data Protection Regulation. Positioning, brand value and fundraising of library. Everything is summarized by SWOT analysis and IFE, EFE and QSPM matrixes from which came out that library should focus on market penetration strategy. In the last chapter there are given recommendations to library leading to improvement of library's branding and designed marketing activities leading to strenghtening of library's positioning.en
dc.subject.translatedbrandingen
dc.subject.translatedbranden
dc.subject.translatednon-profit organizationen
dc.subject.translatedswot analysisen
dc.subject.translatedife matrixen
dc.subject.translatedefe matrixen
dc.subject.translatedqspm matrixen
dc.subject.translatedquestionnaireen
dc.subject.translatedmarketing communicationen
dc.subject.translatedměstská knihovna lounyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Pospisilova-Lucie.pdfPlný text práce4,07 MBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_v.pdfPosudek vedoucího práce578,05 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_o.pdfPosudek oponenta práce791,25 kBAdobe PDFView/Open
Pospisilova_p.pdfPrůběh obhajoby práce258,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.