Title: Odvolací řízení a rozhodnutí
Other Titles: Board of Management and Decision
Authors: Šajánek, Michal
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33475
Keywords: odvolání;odvolací správní řízení;odvolací orgán;rozhodnutí;autoremedura;správní řád
Keywords in different language: appeals;administrative appeal proceedings;the appeal authority;decision;the decision autoremedy;administrative procedure code
Abstract: Předložená bakalářská práce se věnuje správnímu odvolacímu řízení a odvolání ve správním řízení podle aktuálně platné právní úpravy, tedy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V první kapitole jsem se věnoval vymezení základních procesních práv člověka podle Listiny základních práv a svobod České republiky č. 2/1993 Sb., a podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod č. 209/1992 Sb. Ve druhé kapitole jsem se zaměřil na základní obecné pojmy vztahující se k problematice správního odvolacího řízení a odvolání, zejména vymezení opravných systémů a opravných prostředků. Další část práce je věnována stručnému historickému vývoji správního odvolacího řízení a institutu odvolání od habsburské monarchie až po současnou právní úpravu. Čtvrtá a pátá kapitola je věnována jádru celé práce a tím je odvolání a správní odvolací řízení a rozhodnutí v odvolacím správním řízení. Čtvrtá kapitola ve svých podkapitolách pojednává o podmínkách přípustnosti odvolání, náležitostech odvolání, účincích a lhůtách vztahujících se k odvolání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., dále pak vymezuje postup správního orgánu prvního stupně a postup správního odvolacího orgánu. V páté kapitole jsem se pak tedy věnoval rozhodnutí v odvolacím správním řízení a jeho účincích. Šestá kapitola pojednává o problematice blanketních odvolání ve správním odvolacím řízení a sedmá poslední kapitola se věnuje komparaci daňového odvolacího řízení a správního odvolacího řízení. Práce je také podložena soudní judikaturou vztahující se k problematice správního odvolacího řízení a správního odvolání.
Abstract in different language: My bachelor thesis is aimed at desciribing administration appeal procedure and appeal in the administration procedure according to valid law, based on act no. 500/2004 coll., administrative order as amended. In the first chapter I defined the basic procedural rights according to the bill of basic human rights of the czech republic act no. 2/1993 coll ande European Convention on Human Rights act no. 209/1992 coll. The second chapter I aimed to describe the basic general terms relating to the administration appeal procedure and appeal on its own especially the remedy systems and legal remedies. The next chapter is describing the history of the administration appeal procedure and the institute of appeal from the habsburg monarchy times up until today. The fourth and fifth chapters are the main body of the thesis and they describe the appeal process and the administration appeal procedure and the decision in said procedure. The fourth chapter deals with the conditions of admissibility of the appeal, the requirements of the appeal, effect and terms tied with the appeal according to act. no 500/2004 coll., it also defines the approach of the administration authority of the first degree and the approach of the appeal administration authority. I devoted the fifth chapter to decissions in the administrative appeal procedure and its effects. Sixth chapter describes the blanket appeal in the administrative appeal procedure and the seventh and final chapter compares the tax appeal procedure to the administrative appeal procedure. The thesis also works with case law related to the administration appeal procedure and the administration appeal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odvolaci rizeni a rozhodnuti.pdfPlný text práce580,62 kBAdobe PDFView/Open
Sajanek - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce758,42 kBAdobe PDFView/Open
Sajanek - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce683,38 kBAdobe PDFView/Open
Sajanek - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce337,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33475

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.