Title: Návrhy pro zefektivnění marketingové komunikace vybraného podniku
Other Titles: Proposals to improve marketing communication in an enterprise
Authors: Bechová, Kristýna
Advisor: Fajfrová Karolína, Ing.
Referee: Zelenka Lenka, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33505
Keywords: marketingová komunikace;reklama;sociální sítě;online komunikace;podpora prodeje;marketingový výzkum
Keywords in different language: marketing communication;promotion;social networks;online communication;sales support;marketing research
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace společnosti LASSELSBERGER, s. r. o. Hlavním cílem této práce je pak předložení návrhů na zefektivnění marketingové komunikace společnosti. Metodami výzkumu je studium sekundárních zdrojů, ale především osobní dotazování. V bakalářské práci je vypracován teoretický vstup, který souvisí s tématem marketingové komunikace. Zaobírá se nejen identifikací jednotlivých nástrojů komunikačního mixu, ale také trendy v marketingové komunikaci, marketingovým mixem a marketingovým výzkumem. Tyto zjištěné poznatky jsou porovnány s praktickou částí tak, jak jsou vyžívány ve společnosti LASSELSBERGER, s. r. o. Praktická část obsahuje informace o firmě, analýzu současných aktivit v rámci marketingové komunikace a následně zmíněná opatření, která poslouží k zefektivnění dosavadní marketingové komunikace, včetně předpokládaných nákladů.
Abstract in different language: The presented work is focused on the analysis of marketing communication in the company LASSELSBERGER, s. r. o. Than the main goal of this bachelor thesis is to submit proposals for improvments in the area of marketing communication. The methods used in the research are the analysis of secondary sources and the main part is personal interview. There are two parts of the bachelor thesis theoretical and practical one. This thesis elaborates the theoretical entry, which is related to marketing communication. It concerns not only with the identification of individual instruments of the communication mix but also with trends in marketing communication, marketing mix and marketing research. The mentioned theoretical findings are compared with practical part the way they are used in LASSELSBERGER, s. r. o. The practical entry contains information about the company, the analysis of current activities in marketing communication and after that the mentioned proposals to improve efficiency of the present marketing communication including estimated costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kristyna_Bechova_.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Bechova_v.pdfPosudek vedoucího práce640,95 kBAdobe PDFView/Open
Bechova_o.pdfPosudek oponenta práce674,58 kBAdobe PDFView/Open
Bechova_p.pdfPrůběh obhajoby práce210,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.