Title: Informační a komunikační technologie v podnicích služeb cestovního ruchu
Other Titles: Information and comunication technologies used in business of tourism services
Authors: Tran, Dušan
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Mlnářík Pavel, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33539
Keywords: cestovní ruch;informační a komunikační technologie;webová prezentace;e-toursism
Keywords in different language: tourism;information and communication technologies;web presentation;e-tourism
Abstract: Předložená práce je zaměřena na provázanost informačních a komunikačních technologií s cestovním ruchem. Vysvětluje také relativně nový pojem e-tourism a zaobírá se použitelností internetu pro obchodní vztahy na trzích B2C. Teoretická část definuje hlavní pojmy jako je cestovní ruch, co to jsou informační a komunikační technologie a jaké zásady by měly dodržovat webové prezentace firem. V praktické části je popsána destinace a je zde zhodnocen její turistický portál. Následně jsou zhodnoceny a porovnány i webové stránky vybraných firem nabízející jeden sortiment služeb cestovního ruchu. Výstupem jsou návrhy opatření, které by měl jak portál, tak stránky podniků učinit, aby zlepšily svou webovou prezentaci. K tomu, aby byly návrhy podány i od strany zákazníků, proběhlo dotazníkové šetření formou testovacích scénářů.
Abstract in different language: The presented work is focused on the interconnection of information and communication technologies with tourism. It also explains the relatively new concept of e-tourism and addresses the usability of the Internet for business relationships in B2C markets. The theoretical part defines the main concepts of tourism, what are information and communication technologies and what principles should be followed by web presentations of companies. The practical part describes the destination and its tourist portal is evaluated here. Subsequently, the websites of selected companies offering a single range of tourism services are evaluated and compared. The output is a draft of measures that both the portal and the sites of businesses should take to improve their web presentation. In order for the proposals to be submitted by the customers, a questionnaire survey was carried out in the form of test scenarios.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-DT-17-fin1.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
Tran_v.pdfPosudek vedoucího práce607,19 kBAdobe PDFView/Open
Tran_o.pdfPosudek oponenta práce700,55 kBAdobe PDFView/Open
Tran_p.pdfPrůběh obhajoby práce185,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.