Title: Marketingová komunikace vybraného divadla
Other Titles: Marketing communication of selected theater
Authors: Vrbková, Lucie
Advisor: Hommerová Dita, Ing. Ph.D., MBA
Referee: Hálková Katarína, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33545
Keywords: marketingová komunikace;komunikační mix;divadlo;návrhy na zlepšení
Keywords in different language: marketing communication;communication mix;theater;proposals for improvement
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace vybraného divadla, jímž je konkrétně Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Nejprve jsou v práci uvedeny teoretické poznatky, které se týkající problematiky marketingové komunikace a jejího uplatnění v kulturním prostředí, které jsou dále aplikovány v části praktické. Praktická část práce se následně zaměřuje na vybrané divadlo, jeho představení z hlediska jeho činnosti, financování, organizační struktury, divadelních scén. Dále jsou identifikovány současné aktivity divadla v oblasti marketingové komunikace a je uskutečněn marketingový výzkum, který poskytuje informace od respondentů o důvodech návštěvy DJKT a jejich povědomí o současně využívané marketingové komunikaci. Na základě poznatků z provedené analýzy a výzkumu jsou stanoveny vhodné návrhy na zlepšení marketingové komunikace a odstranění nebo alespoň zmírnění jejich nedostatků s cílem zajistit udržitelnost vybraného divadla.
Abstract in different language: The presented work is focused on analysis of marketing communication of selected theater, namely the Theater of J. K. Tyl in Pilsen. Firstly, there are presented the theoretical knowledge about the issues of marketing communication and its application in the cultural environment, which are further applied in the practical part. Practical part of the thesis is then focused on selected theater, its performance in terms of its activity, financing, organizational structure, theater scenes. Furthermore, the current activities of the theater in the field of marketing communication are identified and marketing research is carried out, which provides information from the respondents about the reasons to visit DJKT and their awareness of the currently used marketing communication. Based on the findings of the analysis and research, appropriate proposals are made to improve marketing communication and to eliminate or at least mitigate their shortcomings in order to ensure the sustainability of the selected theater.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Lucie Vrbkova.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Vrbkova_o.pdfPosudek oponenta práce574,33 kBAdobe PDFView/Open
Vrbkova_v.pdfPosudek vedoucího práce595,79 kBAdobe PDFView/Open
Vrbkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce212,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.