Title: Postoj České republiky k členství v eurozóně a možné ekonomické dopady
Other Titles: Relationship between the Czech Republic and the eurozone
Authors: Ta, Minh Hieu
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Tesařová Vendula, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33556
Keywords: euro;eurozóna;evropská centrální banka;hospodářská konvergence;konvergenční kritéria;přínosy;náklady
Keywords in different language: the euro;the eurozone;the european central bank;economic convergence;the convergence criteria;benefits;costs
Abstract: Cílem práce je zhodnotit připravenost České republiky na členství v eurozóně, zmapovat názory ekonomů, politiků a veřejnosti na vstup do eurozóny a posoudit, zda vstup do eurozóny přinese České republice spíše přínosy nebo rizika. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola definuje měnovou unii a obecné důsledky členství v měnové unii. Druhá kapitola se věnuje samotné eurozóně, součástí této kapitoly je také vymezení konvergenčních kritérií. Třetí kapitola se zabývá o přípravách České republiky do eurozóny, kde je charakterizována současná úroveň konvergence ČR s ostatními členy eurozóny a popisuje plnění Maastrichtských konvergenčních kritérií v ČR. Čtvrtá kapitola zhodnocuje perspektivy ČR spojené se členstvím v eurozóně.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to evaluate the Czech Republic's readiness to join the Eurozone, to map the opinions of economists, politicians and the public on entering the Eurozone and to assess whether entry into the Eurozone will bring benefits or risks to the Czech Republic. This thesis is divided into four chapters. The first chapter defines the monetary union and the general consequences of membership in the monetary union. Following chapter describes the Eurozone itself and defines the convergence criteria. The third chapter interprets the Czech Republic's preparations for joining the Eurozone, deals with the current level of convergence of the Czech Republic with other Eurozone members and describes the fulfilment of the Maastricht convergence criteria in the Czech Republic. The fourth chapter explores the perspectives of the Czech Republic connected with the membership in the Eurozone.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Ta Minh Hieu.pdfPlný text práce6,27 MBAdobe PDFView/Open
Ta_v.pdfPosudek vedoucího práce564,87 kBAdobe PDFView/Open
Ta_o.pdfPosudek oponenta práce501,82 kBAdobe PDFView/Open
Ta_p.pdfPrůběh obhajoby práce233,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33556

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.