Název: Kvazi státy v současném mezinárodním systému
Další názvy: Quasi-states in the current international system
Autoři: Boušková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Piknerová, Linda
Oponent: Cabadová Waisová, Šárka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3363
Klíčová slova: kvazistát;Severní Kypr;Somaliland;vnitřní a vnější suverenita;státnost;OSN;vnější patron;mezinárodní systém
Klíčová slova v dalším jazyce: quasistate;Northern Cyprus;Somaliland;internal and external sovereignity;statehood;UN;external patronage;international system
Abstrakt: Počátky moderního státu můžeme nalézt v 17. století v souvislosti s Vestfálským mírem. Různé formy státnosti jsou výsledkem dlouhodobého vývoje. V současném mezinárodním systému existuje mnoho zemí, které nesplňují podmínky klasického moderního státu. Kvazi stát je jednou z deviantních forem státnosti. Cílem této práce je popsat postavení kvai států a odpovědět na otázku, zda mají kvazi státy nějaký vliv na mezinárodní systém. První část práce je zaměřena na vývoj státnosti a popis různých forem státnosti a fenoménu kvazi států. Práce přebírá koncepci kvazi států Pala Kolstoho. Druhou část práce tvoří případové studie Somalilandu a Sverního Kypru, jež se zaměřují na postavení těchto dvou entit v mezinárodním systému. Poslední část práce se pak zabývá vztahem OSN k těmto kvazi státům.
Abstrakt v dalším jazyce: Origin of the modern state we can find in the 17th century in connection with Peace of Westphalia Various forms of statehood are the result of the long-time evolution. In the current international system exist many countries which don't comply with standards of the classical modern state. Quasi-state is one of the deviant form of statehood. The main goal of the thesis is to describe position of quasi-states, and to answer if they have any influence on the international system. The first part describes evolution of statehood and various forms of statehood. There is also a description of the phenomenon of quasi-states. This thesis proceeds from Pal Kolsto's conception of quasi-states. In the second part addresses the position of quasi-states in the current international system. It focuses on the two concrete countries, Somaliland and the Southern Cyprus. In the last part we can find description of behavior of the United Nations to quasi-states.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarkska prace.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bouskova_VED.docxPosudek vedoucího práce41,13 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bouskova_op.docxPosudek oponenta práce42,76 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bouskova.pdfPrůběh obhajoby práce365,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.