Title: Moderní koncepce pohonů středních a velkých výkonů
Authors: Brůha, Martin
Referee: Bernat František, Ing. CSc.
Pavelka Jiří, Prof. Ing. DrSc.
Valouch Viktor, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33638
Keywords: vysokonapěťový pohon;zátěží komutovaný střídač (lci);napěťový střídač (vsi);zpětná vazba;regulátor;přímé řízení momentu (dtc);vektorové řízení;elektromechanická interakce;pružný hřídel;vlastní frekvence;vibrace;simulace;experiment;aktivní tlumení
Keywords in different language: medium voltage drive;load commutated inverter (lci);voltage source inverter (vsi);feedback;controller;direct torque control (dtc);vector control;electro-mechanical interaction;elastic shaft;eigenfrequency;vibration;simulation;experiment;active damping
Abstract: Tato práce se zabývá elektromechanickou interakcí mezi frekvenčním měničem, napájeným elektromotorem a mechanickým soustrojím u pohonů středních a zejména velkých výkonů (řádov? jednotky až desítky megawatt). Nejprve je analyzován moment motoru a jeho zvlnění, tj. jednotlivé pulsační složky momentu. Zkoumány jsou faktory mající vliv na tyto složky: topologie měniče, způsob modulace, nastavení regulátorů, interakce se zátěží a dále také specifické řídicí algoritmy. Hlavní pozornost je zaměřena na způsob řízení pohonu resp. frekvenčního měniče a jeho vliv na interakci s poháněným zařízením. Cílem práce je zejména optimalizace pohonu z hlediska minimalizace torzních kmitů a dále pak návrh a ověření algoritmů jejich aktivního tlumení. Nejperspektivnější metody jsou detailněji prezentovány pomocí simulací či v podobě měření konkrétních pohonů. Důraz je kladen také na analytické způsoby pro určení stability pohonu z hlediska torzního kmitání. S jejich pomocí je frekvenční měnič optimálně parametrizován předtím, než je uveden do provozu. Problematika elektro-mechanické interakce je demonstrována na několika reálných případech z praxe. V závěru jsou zmíněny perspektivní algoritmy řízení pro tlumení kmitání a poskytnuty praktické rady, jak zohlednit elektrický regulovaný pohon s frekvenčním měničem jako součást torzního systému.
Abstract in different language: This work deals with modern concepts of electric drives for medium and high power (megawatt range), particularly with electro-mechanical interaction between frequency converter, electric motor and mechanical shaft system. First the motor torque and its ripple is analyzed, i.e. the pul-sating components of air gap torque. Factors influencing torque ripple such as converter topolo-gy, modulation scheme, controller settings, interaction with load and also specific control algo-rithms are investigated. Focus is on the control strategy of the drive or frequency converter respectively, and the influence on the interaction with driven equipment. The aim of this work is mainly an optimization of the drive from the point of view of minimized torque pulsations and development as well as verification of algorithms for active damping. The most perspective methods are presented by means of simulations or measurements on spe-cific drives. Focus is also given on analytic methods to determine stability from torsional view-point. With such aid, the parameters of the frequency converter are tuned prior to the commis-sioning phase. The problematic of electro-mechanical interaction is demonstrated on examples of several real field cases. The summary shows selected active damping functions and gives some practical hints how to deal with variable speed drive with a frequency converter as part of a torsional system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertace_Bruha.pdfPlný text práce9,09 MBAdobe PDFView/Open
bruha_publ.pdfPosudek vedoucího práce324,65 kBAdobe PDFView/Open
bruha_opon.pdfPosudek oponenta práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
bruha_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce528,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.