Title: Využití online nástrojů pro talent management v podnikové praxi v ČR
Authors: Mičík, Michal
Referee: Stříteský Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Řehoř Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33652
Keywords: talent management;personální marketing;employer branding;kariérní stránky;sociální média;oční kamera
Keywords in different language: talent management;personal marketing;employer branding;career websites;social media;eye-tracking
Abstract: Disertační práce se zabývá využitím online nástrojů personálního marketingu pro talent management v podnikové praxi v ČR. Pro vypracování práce autor využil strategii smíšeného výzkumu s objasňujícím sekvenčním designem. V prvních třech kapitolách, které představují teoretická východiska práce, jsou analyzovány přístupy k talent managementu a personálnímu marketingu. V těchto kapitolách jsou také představeny nástroje personálního marketingu a možnosti jejich využití pro získávání talentovaných pracovníků z generace Y, tzv. milleniálů. Teoretická východiska práce jsou založena převážně na zahraničních vědeckých a odborných zdrojích. Na tuto první část práce navazují tři empirické studie, které zkoumají využívání online nástrojů personálního marketingu pro získávání milleniálů jak z pohledu zaměstnavatelů, tak i z pohledu potenciálních zaměstnanců. Na základě důležitosti faktorů, které hrají roli v rozhodování o budoucím zaměstnavateli, je v první studii ze souboru zaměstnavatelů s využitím shlukové analýzy identifikován shluk organizací, které jsou na základě hodnocení jejich online nástrojů nejatraktivnější pro cílovou skupinu potenciálních zaměstnanců z generace Y. Ve druhé a třetí studii se autor věnuje důležitosti, kterou milleniálové přisuzují online nástrojům a informacím na nich obsažených z hlediska jejich využití při rozhodování se o budoucím zaměstnavateli. V těchto realizovaných studiích je za pomoci dotazníkového šetření a experimentu s využitím oční kamery, doplněném standardizovaným dotazníkem a hloubkovým rozhovorem zkoumáno, jak samotní milleniálové vnímají kariérní stránky a sociální média potenciálních zaměstnavatelů. Na závěr jsou shrnuty veškeré výsledky práce a jsou představena doporučení, která mohou být nápomocna při zvyšování efektivity online nástrojů personálního marketingu, což v důsledku může přispívat k efektivnějšímu získávání talentovaných pracovníků z generace Y.
Abstract in different language: The dissertation thesis deals with the use of personal marketing online tools for talent management in organizations in the Czech Republic. The author used mixed method research strategy with exploratory sequential design. In the first three chapters, that constitute the theoretical basis of the thesis, views on talent management and personal marketing are analyzed. The tools of personal marketing and their possibilities for recruiting of talented employees from generation Y are introduced in the first three chapters as well. The theoretical basis is based predominantly on foreign scientific and professional literature. As a follow-up to the theoretical basis, three empirical studies that focus on the use of online personal marketing tools for recruiting millennial talent are conducted. These studies explore how both employers and potential employees use the online tools and their attitudes and perceptions towards them. Based on the importance of factors that play a role in decision-making process of millennials about their future employer, a group of organizations that are the most attractive to them with a use of cluster analysis was identified in the first study. The second and third study investigate the level of importance, which millennials assign to the online tools and to the information on them in terms of their use for decision-making process regarding a future employer. In these studies, survey and an experiment using the eye-tracking device supplemented by a standardized questionnaire and in-depth interview are employed to research how millennials perceive career websites and social media of potential employers. The final chapter summarizes the results of the dissertation thesis and offers recommendations that can help to increase effectiveness of online personal marketing tools, which may contribute to a more efficient recruitment of talented employees from generation Y.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Micik DisP.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta DisP Ing. Michala Micika (doc. Rehor).pdfPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta DisP Ing. Michala Micika (doc. Stritesky).pdfPosudek oponenta práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DisP_Michal Micik.pdfPrůběh obhajoby práce1,47 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.