Title: Od obsahu vzdělávání k žákově znalosti: kritická místa na cestě do školy a ze školy
Other Titles: From content to knowledge: critical points on the way to school and back
Authors: Janík, Tomáš
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2018, č. 1, s. 1-8.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-1_Janik-web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/33901
ISSN: 1804-8366
Keywords: cíle vzdělávání;didaktika;kritická místa kurikula;kurikulum;obsah;obsahová transformace;znalost;computer simulation;building kit;hardware
Keywords in different language: aims of education;didactic;critical issues in curriculum;curriculum;contents;content transformation;konwledge
Abstract: Článek představuje model obsahové transformace a nabízí jej jako oporu pro výzkumy a řešení problematiky kritických míst kurikula. V článku jsou rozlišeny čtyři roviny, které jsou důležité pro vymezování cílů a obsah ů školního vzdělávání: obory – kurikulum – výuka – učící se jedinec (žák). V návaznosti na to jsou rozebírány tři typy obsahové transformace (ontodidaktická – psychodidaktická – kognitivní) a úlohy jednotlivých aktérů těchto transformac í (tvůrce kurikula – učitele – žáka). Následně jsou identifikovány související problémy – kritická místa obsahové transformace (tvorby a realizace kurikula), a to: (a) výběr, zdůvodnění a strukturování obsahu, (b) adaptace a sémantizace obsahu, (c) zvnitřnění a instrumentalizace obsahu.
Abstract in different language: In the paper specific model of content transformation is introduced and served as an inspiration for research on critical issues in curriculum. Four levels (relevant for designing aims and contents of education) are differentiated: disciplines – curriculum – instruction – student. In the next step, three types of content transformation (ontodidactic – psychodidactic – cognitive) and three respective actors (curriculum maker – teacher – student) are differentiated. Based on analysis of curriculum development and implementation (realization) following critical issues are outlined: (a) content selection, justification and structuring, (b) content adaptation and meaning negotiating, (c) content internalization and usability. The paper contributes to highlighting curricular issues from the perspective of trans-disciplinary didactic which serves as basis for the semantic of teaching.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1 (2018)
Číslo 1 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arnika_2018_1-1_Janik-web.pdfPlný text724,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.