Název: Analýza zahraniční politiky Tonyho Blaira
Další názvy: Analysis of Tony Blair´s Foreign Policy
Autoři: Veisová, Beáta
Vedoucí práce/školitel: Hlaváček, Pavel
Oponent: Krčálová, Zuzana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3395
Klíčová slova: zahraniční politika;Tony Blair;vojenský konflikt
Klíčová slova v dalším jazyce: foreign policy;Tony Blair;military conflict
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou, která byla prováděna za deset let, kdy byl Tony Blair premiérem Spojeného království. Cílem práce je analyzovat, zda předvolební sliby, volební programy, vládní strategie a důležité projevy korespondovaly se skutečnou politikou, která byla prováděna. Práce se také zaměřuje na to, zda cíle těchto prováděných akcí byly opravdu naplněny. První kapitola začíná krátkým nastíněním, jak se Tony Blair stal předsedou Labour Party a jak jeho touha po změně vedla k vytvoření New Labour. Hlavní důraz je v kapitole kladen na determinanty, které Blairovi pomohly vytvořit rámec pro britskou zahraniční politiku. První kapitola ukazuje, jak vypadala situace před tím, než byly proklamované strategie prověřeny skutečnou akcí. Druhá část práce popisuje pět válčených konfliktů, kterých se Velká Británie účastnila za Tonyho Blaira. Jmenovitě jsou to konflikty v Iráku, Kosovu, Sierra Leone, Afghánistánu a znovu v Iráku. V práci je dodržen chronologický sled těchto konfliktů. Všech pět kapitol druhé části obsahuje popis daného konfliktu, zainteresování Velké Británie v konfliktu, postoj mezinárodního společenství vůči konfliktu, zda byly cíle, které si intervence kladly za úkol naplněny, zamyšlení nad motivy Tonyho Blaira a zda tyto motivy byly v souladu s jeho prohlášeními.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focus on the foreign policy conducted during the ten years Tony Blair served as the Prime Minister of the UK. The aim is to analyse whether the proclamations from the manifestos, mission statements and major speeches were corresponding with the real actions executed.. The analysis also focuses on whether the set goals of those actions conducted were actually fulfilled. The first chapter starts with a brief description how Tony Blair became the leader of the Labour Party and how his desire to change created the New Labour. The main focus of this chapter lays on what helped to form the framework for British foreign policy. The first chapter shows the situation as it was before the proclaimed statements were questioned by any real action. The second part of the thesis describes five military conflicts that was the UK dragged into during Blair´s premiership ? Iraq, Kosovo, Sierra Leone, Afghanistan and Iraq. It follows the chronological order of the conflicts. All five chapters of this part contain the background of respective conflict, the involvement of the UK in the conflict, the attitude of the international community towards respective conflict, whether the goals of those interventions were fulfilled and a reflection what the motives of Tony Blair were and whether those motives were corresponding with his statements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_veisova.pdfPlný text práce299,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Veisova_VED.docxPosudek vedoucího práce40,98 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Veisova_opo.docPosudek oponenta práce45,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Veisova.pdfPrůběh obhajoby práce218,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3395

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.