Title: Fenomén nového regionalismu a jeho praktické příklady
Other Titles: The phenomenon of the new regionalism approach and its practical examples
Authors: Šůcha, Václav
Advisor: Piknerová, Linda
Referee: Šanc, David
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3397
Keywords: teorie nového regionalismu;starý regionalismus;regionalizace;fórum IBSA;čínsko-africká spolupráce;světový řád;globalizace;dohody třetí generace;hluboká integrace;otevřený regionalismus;regionita
Keywords in different language: new regionalism approach;old regionalism;regionalization;forum IBSA;china-africa cooperation;global order;globalization;third generation agreements;deep integration;open regionalism;regioness
Abstract: Nový regionalismus je označován za fenomén současného studia mezinárodních vztahů. Právě proto se text bakalářské práce věnuje teorii nového regionalismu a jeho praktickým příkladům. První kapitola je zaměřena na nástup a definici nového regionalismu. Rozpad bipolárního systému vyvolal ekonomické a geopolitické změny napříč celým světem, které vedly k proměně charakteru regionálních studií. Změny typu překročení geografické determinace a zcela nové znaky jako regionalizace, regioness, regionhood oddělily takzvaný starý od nového regionalismu. Z toho důvodu dnes chápeme regiony jako dynamické aktéry mezinárodní politiky, kteří vznikají a zanikají pod vlivem ekonomických politických a kulturních podobností. Druhá část analyzuje pozici NRA v mezinárodních vztazích. Zvyšování počtu regionálních obchodních dohod, interregionální politika EU a nárůst regionálních spoluprací opírajících se o spolupráci Jih-Jih jsou ukázkovými příklady zvyšující se důležitosti regionalismu ve světě. Popisovaný fenomén vyvolává diskuzi o vztahu mezi globalizací a regionalismem, avšak výsledky posledních studií vyvracejí tezi o regionalizaci jako kameni úrazu vůči globální liberalizaci obchodu. Jak je uvedeno v textu, zvyšující se vliv regionalismu vytváří podloží pro teorie zabývající se NRA jako novým světovým řádem. Ve třetí části slouží spolupráce Číny a afrických zemí a fórum IBSA jako ukazatelé dynamického vývoje a regionální specifičnosti nových uskupení vznikajících na základě teorie nového regionalismu. Ačkoliv jsou oba dva tyto případy označovány za příklad spolupráce Jih-Jih a jejich vnitřní vztahy se neustále vyvíjejí, výrazně se odlišují v důvodech vzájemné spolupráce i ve vztazích k současnému světovému řádu.
Abstract in different language: The new regionalism is considered as a phenomenon of contemporary international studies. As a result this bachelor thesis deals with theory of new regionalism approach and its practical examples. The first chapter is dedicated to the rise and definition of the new regionalism approach. The decline of bipolar system evoked economical and geopolitical changes around the world, which led to fundamental changes of regional studies. Such changes like crossing geographical determination and new terms like regionalization, regioness, regionhood ect. created distinction between so-called old and new regionalism. As a result these days regions are understood as dynamic actors in international arena, which can arise or fall under the influence of economic, political and cultural similarities. The second part examines position of NRA in international relations. Increasing number of RTAs, interregional policy of EU and emerging regional cooperations based on South-South relations are obvious examples of rising importance of regionalism in the world. This phenomenon encourages discussion about relation between globalization and regionalism, but according to recent evidence this discussion seems to disprove the thesis about regionalization as a stumbling block to global liberalization of trade. As the thesis argues rising influence of regionalism makes solid background for outline NRA as a new world order. In the third part of the thesis China-Africa cooperation and Forum IBSA serve as indicators of dynamism and specificity of recently emerged formations based on new regionalism approach. Although both of them are considered as examples of the South-South cooperation and their internal relations are constantly developing, they significantly differ in purpose of their cooperation and in their relation to contemporary global order.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Sucha Vaclav.pdfPlný text práce305,31 kBAdobe PDFView/Open
Sucha_VED.docxPosudek vedoucího práce41,63 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sucha-MV-VES-OP.docxPosudek oponenta práce39,47 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sucha.pdfPrůběh obhajoby práce304,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3397

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.