Název: Vyobrazení artefaktů v gotické nástěnné malbě
Další názvy: Images of artifacts in the Gothic mural painting
Autoři: Havlová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Kypta, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3422
Klíčová slova: gotika;nástěnná malba;ikonografie;artefakt
Klíčová slova v dalším jazyce: gothic;mural painting;iconography;artifact
Abstrakt: Práce se týká tématu ikonografického vyobrazení artefaktů v gotické nástěnné malbě. Hledá souvislosti mezi dochovanými artefakty a jejich zobrazením v nástěnných malbách. Na základě dochovaných hmotných pramenů se snaží posoudit hodnověrnost a míru realismu jednotlivých vyobrazení. Posuzuje vyobrazení související s touto tematikou na vybraných vzorcích nástěnných maleb v sakrálním, rámcově i profánním prostředí Čech, napříč chronologií. Sleduje míru záměrné a nezáměrné věrohodnosti a poměrového množství určitých témat na podkladě podobnosti vyobrazených artefaktů a následně řeší další otázky spojené s ikonografickou výzdobou. Je vedena ve dvou rovinách, obsahuje teoretickou část o gotickém slohu a jeho vlivu na vývoj nástěnné malby. Dále pojednává o ikonografii a nastiňuje vývoj jejího bádání jak v Čechách, tak v zahraničí. Vychází nejen z literatury archeologické, historické, ale i z dějin umění. Druhá část se v podstatě týká ikonografického slovníku. Po zvážení výběru míst, s přihlédnutím k zachování nástěnných maleb a jejich výpovědní hodnotě, která se týká artefaktového vyobrazení mapuje jednotlivá místa, architekturu staveb s dochovanými malbami, určité vyobrazení, či jeho detaily, artefakty v rámci celého kontextu. Zachycené reálie konfrontuje s archeologickými doklady, historickými prameny či jiným vyobrazením. Zabývá se jednotlivým detaily, artefakty z uvedených maleb, které jsou dokumentovány katalogovou formou a uvedeny s podrobnostmi a kontextem v databázi.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with iconographical depiction of artefacts in Gothic mural painting. It seeks links between preserved artefacts and their depiction in mural painting. Based on preserved material sources it strives to evaluate credibility and degree of realism in particular depiction. It evaluates depiction related to given issue on selected mural painting samples both in sacral and profane structures in the Czech Republic within a particular time interval. It monitores the extend of deliberate and undeliberate credibility and proportional quantity of particular themes on the basis of resemblance of depicted artefacts and subsenquently it deals with other issues related to iconografical ornamentation. The thesis is worked out in two directions, it contains a theoretical part dealing with Gothic style and its infuence on the development of mural painting. Further on it focuses on iconography and it outlines the progress of its research both in the Czech Republic and abroad. It is based not only on archeological and historical literature, but on history of art as well. The other part of the thesis represents a dictionary of iconography. Regarding the choice of sites and with regard to preservation of mural paintings and their significance reffering to the depiction of artefacts, it surveys particular sites, architecture of structures with preserved paintings, specific depiction or its details and artefacts within the entire context. Recorded facts are compared with archeological evidence, historical sources or other depictions. It deals with specific details, artefacts in mentioned paintings that are illustrated in catalogue form and are presented in detail and in context in the database.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_havlova.pdfPlný text práce22,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlova_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlova-Kypta OP.pdfPosudek oponenta práce602,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlova.pdfPrůběh obhajoby práce97,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3422

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.