Title: Návrh a ověření pohybových činností s různým náčiním jako průprava pro manipulaci s míčem při výuce na 1. stupni ZŠ.
Other Titles: Proposal and verification of movement activities with various items of apparatus as preparation for ball handling during lessons for the first four years of primary school.
Authors: Voláková, Miroslava
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Červenka, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3436
Keywords: dítě;hra;pohyb;mateřská škola;míč;mladší školní věk;náčiní;nářadí;návrh;obruč;pracovní činnosti;předškolní věk;Školní vzdělávací program;tělesná výchova;Třídní vzdělávací program;základní škola
Keywords in different language: child;game;movement;kindergarten;ball;younger school age;items;equipment;proposal;hoop;practical activities;preschool age;School education programme;physical education;Class education programme;primary school
Abstract: Diplomová práce ?Návrh a ověření pohybových činností s různým náčiním jako průprava pro manipulaci s míčem při výuce na 1. stupni ZŠ? se zabývá návrhy pohybových a ostatních činností s různým náčiním pro děti ve věku od 3 do 6 let vhodných jako nácvik, průprava a zdokonalení manipulačních dovedností s míčem požadovaných na žácích 1. stupně základní školy. Teoretická část diplomové práce vychází z charakteristik věkového období předškolního věku a mladšího školního věku, charakteristiky hry, charakteristiky pomůcek standardizovaného tělovýchovného nářadí a náčiní a netradičního nářadí a náčiní. Na základě zjištění požadavků na žáky v 1. ročníku ZŠ v předmětech Tělesná výchova a Pracovní činnosti podle ŠVP na dvou základních školách v Nejdku byly navrženy pohybové činnosti s míčem, činnosti s obručí a činnosti ostatní. Praktická část se zabývá realizováním navržených činností s dětmi předškolního věku v Mateřské škole v Nejdku, Husova ulice v rámci schváleného ŠVP a TVP mateřské školy.
Abstract in different language: The thesis "Proposal and verification of movement activities with various items of equipment as preparatory training for ball handling in teaching at first stage of PS? deals with proposals for movement and other activities with various items of equipment for children from the ages of 3 to 6 suitable as training, preparation and improvement of the ball skills required of pupils at the first stage of primary school. The theoretical part of the thesis is based on the characteristics for the age period for the pre-school age and younger school age, game characteristics, characteristics of aids of standardised physical education apparatus and equipment, and non-traditional apparatus and equipment. On the basis of an ascertainment of the requirements placed on pupils of PS year 1 in the subjects Physical Education and Working Activities, movement activities with a ball, movement activities with hoops and other activities were proposed at two primary schools in Nejdek pursuant to the SEP. The practical part deals with the implementation of the proposed activities with preschool children at the Husova Street Nursery School in Nejdek as part of the approved SEP and CEP of the nursery. SEP = School Education Programme CEP = Class Education Programme PS = primary school
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Miroslava_Volakova_NAVRH A OVERENI POHYBOVYCH CINNOSTI S RUZNYM NACINIM JAKO PRUPRAVA PRO MANIPULACI S MICEM PRI VYUCE NA 1. STUPNI ZS.pdfPlný text práce6,84 MBAdobe PDFView/Open
VOLAKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce6,97 MBTIFFView/Open
VOLAKOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,21 MBTIFFView/Open
VOLAKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,68 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.