Název: Návrh a ověření pohybových činností s různým náčiním jako průprava pro manipulaci s míčem při výuce na 1. stupni ZŠ.
Další názvy: Proposal and verification of movement activities with various items of apparatus as preparation for ball handling during lessons for the first four years of primary school.
Autoři: Voláková, Miroslava
Vedoucí práce/školitel: Kolovská, Ilona
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3436
Klíčová slova: dítě;hra;pohyb;mateřská škola;míč;mladší školní věk;náčiní;nářadí;návrh;obruč;pracovní činnosti;předškolní věk;Školní vzdělávací program;tělesná výchova;Třídní vzdělávací program;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: child;game;movement;kindergarten;ball;younger school age;items;equipment;proposal;hoop;practical activities;preschool age;School education programme;physical education;Class education programme;primary school
Abstrakt: Diplomová práce ?Návrh a ověření pohybových činností s různým náčiním jako průprava pro manipulaci s míčem při výuce na 1. stupni ZŠ? se zabývá návrhy pohybových a ostatních činností s různým náčiním pro děti ve věku od 3 do 6 let vhodných jako nácvik, průprava a zdokonalení manipulačních dovedností s míčem požadovaných na žácích 1. stupně základní školy. Teoretická část diplomové práce vychází z charakteristik věkového období předškolního věku a mladšího školního věku, charakteristiky hry, charakteristiky pomůcek standardizovaného tělovýchovného nářadí a náčiní a netradičního nářadí a náčiní. Na základě zjištění požadavků na žáky v 1. ročníku ZŠ v předmětech Tělesná výchova a Pracovní činnosti podle ŠVP na dvou základních školách v Nejdku byly navrženy pohybové činnosti s míčem, činnosti s obručí a činnosti ostatní. Praktická část se zabývá realizováním navržených činností s dětmi předškolního věku v Mateřské škole v Nejdku, Husova ulice v rámci schváleného ŠVP a TVP mateřské školy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis "Proposal and verification of movement activities with various items of equipment as preparatory training for ball handling in teaching at first stage of PS? deals with proposals for movement and other activities with various items of equipment for children from the ages of 3 to 6 suitable as training, preparation and improvement of the ball skills required of pupils at the first stage of primary school. The theoretical part of the thesis is based on the characteristics for the age period for the pre-school age and younger school age, game characteristics, characteristics of aids of standardised physical education apparatus and equipment, and non-traditional apparatus and equipment. On the basis of an ascertainment of the requirements placed on pupils of PS year 1 in the subjects Physical Education and Working Activities, movement activities with a ball, movement activities with hoops and other activities were proposed at two primary schools in Nejdek pursuant to the SEP. The practical part deals with the implementation of the proposed activities with preschool children at the Husova Street Nursery School in Nejdek as part of the approved SEP and CEP of the nursery. SEP = School Education Programme CEP = Class Education Programme PS = primary school
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Miroslava_Volakova_NAVRH A OVERENI POHYBOVYCH CINNOSTI S RUZNYM NACINIM JAKO PRUPRAVA PRO MANIPULACI S MICEM PRI VYUCE NA 1. STUPNI ZS.pdfPlný text práce6,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
VOLAKOVA VP.tifPosudek vedoucího práce6,97 MBTIFFZobrazit/otevřít
VOLAKOVA OP.tifPosudek oponenta práce6,21 MBTIFFZobrazit/otevřít
VOLAKOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,68 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3436

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.