Název: Záměrná pohybová intervence a její vliv na jedince s mírnou obezitou
Další názvy: Purposeful motoric intervention and its impact on individuals with a moderate obesity
Autoři: Porosz, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Bursová, Marta
Oponent: Šrámková, Petra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3452
Klíčová slova: obezita;mírná obezita;pohybová aktivita;pohybová intervence
Klíčová slova v dalším jazyce: obesity;moderate obesity;motoric activity;motoric intervention
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou záměrné pohybové intervence a jejího vlivu na jedince trpícího mírnou obezitou. Teoretická část shrnuje základní teoretické poznatky týkající se mírné obezity, pohybové intervence jedinců trpících mírnou obezitou, tvorbou a aplikací pohybově intervenčních programů a shrnuje základní vlivy optimální pohybové aktivnosti z hlediska bio-psycho-sociální struktury osobnosti mírně obézního jedince. Praktická část představuje případovou studii, která se zabývá pohybovou intervencí konkrétního klienta trpícího dle výsledků BMI a dalších vyšetření obezitou mírného stupně. Vybraný případ slouží jako komplexní praktický příspěvek k danému tématu vycházející z poznatků teoretické části práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with issues of purposeful motoric intervention and its impact on individuals suffering from a moderate obesity. The theoretical part summarizes basic theoretical findings relating to a moderate obesity, motoric intervention of individuals suffering from a moderate obesity, creation and implementation of motoric intervention programmes and summarizes basic effects of the optimum moving activity in light of bio-psycho-social structure of a personality of a moderately obese individual. The practical part introduces a case study which deals with a motoric intervention of a specific client suffering from an obesity of a moderate degree according to BMI results as well as other examinations. The case serves as a total practical contribution to the topic given resulting from findings from the theoretical part of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUZNA-Porosz OP.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).LUZNA-Porosz OP.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LUZNA-Porosz.pdfPrůběh obhajoby práce466,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3452

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.