Title: Die deutschen und tschechischen Sitten und Bräuche ( mit einem linguistischen Exkurs)
Other Titles: German and Czech traditions and habits (including linguistical excursion)
Authors: Bacíková, Karolína
Advisor: Kučera, Petr
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3455
Keywords: Vánoce;vánoční symboly;vánoční tradice;vánoční trhy;vánoční cukroví;tradice v Čechách;tradice v Bavorsku;Strohberta;bavorský dialekt
Keywords in different language: Christmas;christmas symbols;christmas traditions;christmas markets;christmas cookies;Christmas in Bohemia;Christmas in Bavaria;Strohberta;bavarian dialect
Abstract: Tato bakalářská práce zahrnuje nejzajímavější informace o Vánocích. Popisuje nejdůležitější vánoční symboly, u nichž nechybí jejich charakteristika a původ. Dále se věnuje tradicím v Čechách (západní Čechy) a v Bavorsku, kde jsou vybrané a blíže popsané tři tradice společné v obou zemích, tři tradice typické pro Čechy a tři tradice pro Bavorsko. Práce obsahuje také hlavní znaky bavorského dialektu a glosář s bavorskými slovíčky, vztahujícími se k tomuto svátku. Nakonec jsou Vánoce v obou zemích na základě vyplněných dotazníků porovnány a jsou nalezeny hlavní rozdíly a podobnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis includes the most interesting information about Christmas. It describes the most important Christmas symbols, where their characteristics and origin are not missing. It also discusses the traditions in Bohemia (western Bohemia) and in Bavaria, where there are three traditions common in both countries, then three traditions typical in Bohemia and three traditions in Bavaria chosen and described in more detail. This thesis also contains the main features of the Bavarian dialect and a glossary with the Bavarian vocabulary, related to this holiday. Finally, the Christmas is in both countries on the basis of completed questionnaires are compared and the major differences and similarities are found.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PDF BP Karolina Bacikova.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
File0036.PDFPosudek vedoucího práce658,53 kBAdobe PDFView/Open
File0037.PDFPosudek oponenta práce479,72 kBAdobe PDFView/Open
File0038.PDFPrůběh obhajoby práce251,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.