Title: Kanonické právo a kultura
Authors: Hrdina, Ignác Antonín
Citation: Právnické listy. 2017, č. 2, s. 18-23.
Issue Date: 2017
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34555
ISSN: 2533-736X
Keywords: kanonické právo;římské právo;právní kultura;recepce římského práva;kulturnost práva
Keywords in different language: canon law;Roman law;legal culture;reception of Roman law;culture of law
Abstract: Článek se zabývá vztahem kanonického práva a kultury – analogicky v oné tripartici, kterou ve své Teorii práva nastínil Viktor Knapp: jednak kanonickým právem jako součástí kontinentální právní kultury (právního stylu), dále kulturností (kultivovaností) kanonického práva a konečně (a zejména) přínosem kanonického práva k právní kultuře obecně a k některým recentním právním odvětvím zvláště. Kanonické právo, vyrůstající od počátku v prostředí práva římského, stalo se v průběhu právních dějin jeho nejvýznamnějším recepčním faktorem.
Abstract in different language: This paper examines the relation of canon law and culture in three meanings analogous to the division outlined by Viktor Knapp in his Theory of Law. Thus, the paper deals with canon law as part of the continental legal culture (legal style), then with the culture of canon law and finally and in particular with the contribution of canon law to the legal culture in general and also to some specific recent legal areas of law. The canon law in the beginnings grew in the environment of Roman law and in the course of legal history it became the most important reception factor of Roman law.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2017)
Články / Articles (KPD)
Číslo 2 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_02_17-03-Kanonicke-pravo-a-kultura.pdfPlný text108,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.