Název: Francie a její vztah k evropské integraci a Evropské unii
Další názvy: France and its relationship to European integration and European Union
Autoři: Blažková, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3477
Klíčová slova: Francie;evropská integrace;Panevropa;Evropská unie;Evropská společenství;Schumanův plán;Plevenův plán;Jacques Delors;Evropské obranné společenství;krize prázdné židle;francouzské referendum;francouzské politické strany;rozšiřování EU;euro
Klíčová slova v dalším jazyce: France;european integration;Paneurope;European union;European communities;Schuman´s plan;Pleven´s plan;Jacques Delors;European defence community;empty chair crisis;french referendum;french political parties;EU enlargement;euro
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem vztahu Francie a evropské integrace a Evropské unie. Popisuje počátky evropského integračního myšlení, s důrazem na pojem Pan-Evropa. Shrnuje přístup francouzských prezidentů Čtvrté a Páté francouzské republiky k evropské integraci. Práce zmiňuje francouzské osobnosti, které pomohly evropským integračním procesům (J. Monnet, R. Schuman, R. Pleven, J. Delors) a zároveň pojednává o překážkách, které Francie postavila evropské integraci do cesty (krach EOS, veto o přijetí Velké Británie do ES, krize ?prázdné židle?, francouzská referenda o evropských otázkách). Práce se detailně zabývá volebními programy největších politických stran Francie vzhledem k tématu integrace a postojem Francie k východnímu rozšiřování. Dále je zde popsán názor Francie a jejích občanů na jednotnou měnu euro a záměry Francie v průběhu jejích předsednictví v Radě EU.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis deals with the topic of France and its relationship to European integration and European Union. It describes the roots of the thoughts of European integration with a focus on the concept of ?Pan-Europe?. It sums up the attitudes of the presidents of the Fourth and Fifth French Republic to the Europen integration. The thesis mentions French personages who helped to deepen the integration process (J. Monnet, R. Schuman, R. Pleven, J. Delors) and on the other hand, it discusses the difficulties that were caused by France (the failure of EDC, veto on British membership in EC, the ?empty chair? crisis, French referendums on the european issues). The thesis examines profoundly the parts of electoral programs of the main french political parties related to Europe and the French attitude to the eastward enlargement of the EU. It also describes the opinion of France and its citizens to the issue of single currency and French goals during its presidencies of the Council of EU.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Blazkova_Barbora_Diplomova_prace_2011.pdfPlný text práce630,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blazkova Barbora_Cabada Ladislav.docxPosudek vedoucího práce13,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Blazkova Barbora_Jurek Petr.rtfPosudek oponenta práce1,81 MBRTFZobrazit/otevřít
Blazkova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce564,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3477

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.