Title: „Staetlin“ a „Saelitz“. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech
Other Titles: „Staetlin And „Saelitz“. Notes on Localization of Two German Geographic Names from South-Western Bohemia
Authors: Lhoták, Jan
Citation: LHOTÁK, J. „Staetlin“ a „Saelitz“. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech. Historická geografie, 2019, roč. 45, č. 1, s. 7-33. ISSN 0323-0988.
Issue Date: 2019
Publisher: Historická ústav AV ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34950
ISSN: 0323-0988
Keywords: Staetlin;Kolinec;Hrádek u Sušice;Sallitz;Saelitz;Sedlečko;Sedlec;Sedlice;Zdouň;historická topografie;toponymie
Keywords in different language: Staetlin;Kolinec;Hrádek u Sušice;Sallitz;Saelitz;Sedlečko;Sedlec;Sedlice;Zdouň;historical topography;toponomastics
Abstract: V listinách z let 1290–1314, upravujících majetkoprávní vztahy kolem kostela na Zdouni nedaleko Sušice (okr. Klatovy), se objevují dvě německá toponyma s problematickou lokalizací – Staetlin a Saelitz. Dosavadní bádání se pokoušelo ztotožnit tyto lokality s dnešním Kolincem a Sedlečkem (okr. Klatovy), autor předložené studie se pokouší podrobným jazykově-historickým rozborem a s oporou v raně novověkých pramenech o lokalizaci novou – Hrádek u Sušice a Sallitz v Bavorsku nedaleko Regenu.
Abstract in different language: Two German geographic names which are difficultto localize – Staetlin and Saelitz appear in documents from 1290-1314 regulating ownership rights in relation to a church in Zdouň near Sušice (district Klatovy). Previous research identified these places with today’s Kolinec and Sedlečko (in the Klatovy district), the author of this paper attempted to present new localization – Hrádek u Sušice and Sallitz in Bavaria near Regen. The author’s opinion is supported by detailed language & historic analysis and research of sources from the early Modern Era.
Rights: Plný text není přístupný.
© Historická ústav AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Staetlin.pdf1,5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD