Název: Jazykové hry a řečové akty: L. Wittgenstein a J. L. Austin
Další názvy: Language Games and Speech Acts: L. Wittgenstein and J. L. Austin
Autoři: Vavřinová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Schuster, Radek
Oponent: Fiala, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3496
Klíčová slova: analytická filosofie;filosofie jazyka;oxfordská filosofie;mluvní akty;performativni výpovědi;konstativní výpovědi;filosofické problémy;jazykové hry;rodinná podobnost;životní forma
Klíčová slova v dalším jazyce: analytic philosophy;language philosophy;oxford philosophy;speech acts;performative utterance;constative utterance;philosophical problems;language games;family resemblance;form of life
Abstrakt: Ve filozofické praxi Austina a Wittgensteina lze shledat jisté paralely, zejména u Wittgensteinova pojmu "jazykové hry" a Austinovy teorie mluvních aktů. Práce je zahájena představením Ludwiga Wittgensteina a počátky jeho filozofické praxe v Cambridgi a následně v Oxfordu. Jeho filozofická práce se dá rozdělit na tzv. pozdní a rané období. Především pozdní období, zakončené důležitým spisem Filosofická zkoumání, je podstatné pro následné srovnání s filozofií J. L. Austina. Do Wittgensteinova pozdního období patří především koncept "jazykové hry", "jednání podle pravidla" a "životní formy", které jsou v práci objasněny. Další část diplomové práce, věnovaná Austinově teorii mluvních aktů, představuje nejprve Austinovu dichotomii konstativů a performativů, která vyústila v jejich opuštění ve prospěch trichotomie lokuce, ilokuce a perlokuce. Poslední kapitola je věnovaná srovnání těchto dvou filozofů a jejich koncepcí, a následné reflexi k pojednanému problému.
Abstrakt v dalším jazyce: In philosophical practice of Austin and Wittgenstein, we can find some parallels, especially at Wittgenstein´s concept of "language games" and Austin´s theory of speech acts. Thesis begins performances of Ludwig Wittgenstein and the beginnings of his philosophical practice in Cambridge and then in Oxford. His philosophical work can be divided into two major periods, the early and late periods. In particular, late period, ending an important treatise Philosophical Investigations, it is essential for the subsequent comparison of the philosophy of J. L. Austin. In Wittgenstein's late period are primarily the concept of "language game", "rule-following" and "form of life", which are illustrated in the work. In another part of the thesis, devoted to Austin's speech act theory, is Austin's original dichotomy of constatives and performatives, that resulted in their abandonment in favor of trichotomy locution, illocution and perlocution. The last chapter is devoted to the comparison of these two philosophers and their concepts, and subsequent reflection on dealt problem.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce501,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vavrinova Barbora_Schuster Radek.docxPosudek vedoucího práce48,83 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Vavrinova Barbora_Fiala Jiri.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Vavrinova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce455,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3496

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.