Title: Jazykové hry a řečové akty: L. Wittgenstein a J. L. Austin
Other Titles: Language Games and Speech Acts: L. Wittgenstein and J. L. Austin
Authors: Vavřinová, Barbora
Advisor: Schuster, Radek
Referee: Fiala, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3496
Keywords: analytická filosofie;filosofie jazyka;oxfordská filosofie;mluvní akty;performativni výpovědi;konstativní výpovědi;filosofické problémy;jazykové hry;rodinná podobnost;životní forma
Keywords in different language: analytic philosophy;language philosophy;oxford philosophy;speech acts;performative utterance;constative utterance;philosophical problems;language games;family resemblance;form of life
Abstract: Ve filozofické praxi Austina a Wittgensteina lze shledat jisté paralely, zejména u Wittgensteinova pojmu "jazykové hry" a Austinovy teorie mluvních aktů. Práce je zahájena představením Ludwiga Wittgensteina a počátky jeho filozofické praxe v Cambridgi a následně v Oxfordu. Jeho filozofická práce se dá rozdělit na tzv. pozdní a rané období. Především pozdní období, zakončené důležitým spisem Filosofická zkoumání, je podstatné pro následné srovnání s filozofií J. L. Austina. Do Wittgensteinova pozdního období patří především koncept "jazykové hry", "jednání podle pravidla" a "životní formy", které jsou v práci objasněny. Další část diplomové práce, věnovaná Austinově teorii mluvních aktů, představuje nejprve Austinovu dichotomii konstativů a performativů, která vyústila v jejich opuštění ve prospěch trichotomie lokuce, ilokuce a perlokuce. Poslední kapitola je věnovaná srovnání těchto dvou filozofů a jejich koncepcí, a následné reflexi k pojednanému problému.
Abstract in different language: In philosophical practice of Austin and Wittgenstein, we can find some parallels, especially at Wittgenstein´s concept of "language games" and Austin´s theory of speech acts. Thesis begins performances of Ludwig Wittgenstein and the beginnings of his philosophical practice in Cambridge and then in Oxford. His philosophical work can be divided into two major periods, the early and late periods. In particular, late period, ending an important treatise Philosophical Investigations, it is essential for the subsequent comparison of the philosophy of J. L. Austin. In Wittgenstein's late period are primarily the concept of "language game", "rule-following" and "form of life", which are illustrated in the work. In another part of the thesis, devoted to Austin's speech act theory, is Austin's original dichotomy of constatives and performatives, that resulted in their abandonment in favor of trichotomy locution, illocution and perlocution. The last chapter is devoted to the comparison of these two philosophers and their concepts, and subsequent reflection on dealt problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce501,12 kBAdobe PDFView/Open
Vavrinova Barbora_Schuster Radek.docxPosudek vedoucího práce48,83 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Vavrinova Barbora_Fiala Jiri.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Vavrinova_Barbora.pdfPrůběh obhajoby práce455,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.