Název: Mediální komunikace a její příjemci z oblasti gastronomie
Další názvy: Medial communication and its recipients from the gastronomic area
Autoři: Opalecká, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Psutková, Blanka
Oponent: Kalvas, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3499
Klíčová slova: mediální komunikace;masová komunikace;médiologie;model masové komunikace;média;gastronomie;matching;publikum;zkoumání příjemců;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: medial communication;mass communcation;mediology;model of mass communication;media;gastronomy;matching;audience;research of recipients;research through questionnaires
Abstrakt: Diplomová práce Mediální komunikace a její příjemci z oblasti gastronomie definuje ve své teoretické části pojmy, které tvoří teoretický základ pro část praktickou. Definuje pojmy jako mediální a masová komunikace, médiologie, modely masové komunikace a představuje jednotlivá média a jejich rozvoj v průběhu let v zahraničí i v České republice. Věnuje pozornost významu, funkcím, vlivu, účinkům a dopadu médií a také definuje pojmy publikum a příjemci z oblasti gastronomie. Mimo jiné přibližuje možné způsoby zkoumání příjemců. Praktická část práce zahrnuje empirický výzkum prováděný na základě dotazníků. Tento výzkum se snaží zjistit a porovnat užití daných médií a především věnování pozornosti tématům z gastronomické oblasti vybranými příjemci. Celý postup je detailně popsán a výsledky jsou doplněny nezbytným komentářem, tabulkami a grafy.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis Medial communication and its recipients from the gastronomic area defines the terms in the theoretical part, which creates a theoretical base for the practical part. It defines terms like medial and mass communication, mediology, models of mass communication and names the particular media and their progress through the years abroad and in the Czech Republic as well. It pays attention to the meaning, functions, influence, effects and impact of the media and defines the terms audience and recipient from the gastronomic area too. Among others it introduces the possible ways of the research of recipients. The practical part of the thesis involves empirical research, which was done through questionnaires. This research attempts to discover and compare the usage of the particular media and mainly the attention given by chosen recipients to the topics from the gastronomic area. The whole procedure is described in detail and the results are completed with the necessary commentary, tables and graphs.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Opalecka Tereza_Psutkova Blanka.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Opalecka Tereza_Kalvas Frantisek.rtfPosudek oponenta práce1,81 MBRTFZobrazit/otevřít
Opalecka_Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce409,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3499

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.