Title: O sociologické imaginaci
Other Titles: On the Sociological Imagination
Authors: Kobes, Tomáš
Citation: KOBES, T. O sociologické imaginaci. Sociální studia, 2019, roč. 16, č. 1, s. 147-162. ISSN: 1214-813X.
Issue Date: 2019
Publisher: Masaryk University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85072776184
http://hdl.handle.net/11025/35390
ISSN: 1214-813X
Keywords: sociologická imaginace;Mills;sociální metafyzika;sociální kritika
Keywords in different language: sociological imagination;Mills;social metaphysics;social criticism
Abstract: Esej se zaměřuje na problematičnost sociologické imaginace Charlesa Wrighta Millse a její relevance pro současnou sociální vědu. Millsův koncept sociologické imaginace obsahuje několik závažných problémů utvářených na nereflektovaném generálním předsudku činícím rozdíl mezi strukturou a subjektem, který ze sociologie vytváří jistý druh sociální metafyziky. V důsledku toho je sociální kontext pojímán jako neproblematická oblast pro racionalizaci aktérského jednání a myšlení a sociologická imaginace sociologovi propůjčuje absolutní kritickou pozici, která ho paradoxně ve jménu spravedlnosti a svobody staví proti člověku.
Abstract in different language: This article discusses the controversy of the sociological imagination as it was developed by Charles Wright Mills and its relevance for the current epistemology of social science. His notion of the sociological imagination has several problems due to the unreflected general prejudice distinguishing between structure and subjectivity, which creates from sociology a kind of social metaphysics. As a result, social context is conceptualised as an unproblematic domain used for the rationalisation of an actor’s behaviour and knowledge, and the sociological imagination gives the sociologist an absolute critical position which situates him paradoxically in the name of justice and freedom against humanity.
Rights: Plný text není přístupný.
© Masaryk university
Appears in Collections:Články / Articles (KSS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kobes 2019_O sociologické imaginaci.pdf287,62 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD