Název: Hodnocení efektivnosti vybraného investičního projektu
Další názvy: Efficiency Evaluation of Selected Investment Project
Autoři: Honzík, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Krechovská, Michaela
Oponent: Komorousová, Veronika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3558
Klíčová slova: investiční projekt;investiční rozhodování;hodnocení investičního projektu;ekonomická efektivnost
Klíčová slova v dalším jazyce: investment project;investment decision;evaluation of investment project;economic effectiveness
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti investičních projektů. Charakterizuje problematiku investičního rozhodování a hlediska členění metod hodnocení investičních projektů. Přináší ucelený pohled na nejčastěji používané metody hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Ve druhé části práce je řešena problematika hodnocení efektivnosti konkrétní investice - investičního projektu FlexiLearn, který představuje komplexní systém pro vzdělávání, komunikaci a řízení výuky. Hodnocena je jak podnikem plánovaná varianta, tak i reálný provoz, přičemž je vycházeno ze skutečně dosažených výsledků získaných v průběhu prvního roku provozu projektu a na jejich základě odvozených údajů pro roky následující. Hodnocení je provedeno jak pro realistickou variantu dalšího vývoje projektu, tak i pro variantu optimistickou a pesimistickou. Pro hodnocení efektivnosti byly využity metody prosté a diskontované doby návratnosti, čistá současná hodnota, index rentability a vnitřní výnosové procento. Součástí práce je rozbor faktorů, které mají vliv na vývoj daného projektu. Tyto faktory byly identifikovány prostřednictvím analýzy prostředí, SWOT analýzy a analýzy citlivosti. V závěru práce jsou navrhnuta další opatření, která by mohla přispět k zlepšení vývoje prodejů v rámci systému FlexiLearn.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the evaluation of economic efficiency of investment projects. It describes problems of investment decision and aspects of division evaluation methods of investment projects. It brings a comprehensive view of the most often used methods of evaluation the economic efficiency of investment projects. The second part deals with the problem of evaluating the effectiveness of a particular investment - the investment project FlexiLearn, which is a comprehensive system for education, communication and learning management. Company´s planned variant is evaluated as well as real operation and it is based on actually achieved results obtained during the first year of project operation and on the basis of derived data for subsequent years. The evaluation of economic efficiency includes realistic variant of further development of the project as well as optimistic and pessimistic variant. To evaluate the effectiveness were used methods of static and dynamic payback period, net present value, profitability index and internal rate of return. The thesis includes analysis of the factors which have an effect on the development of the project. These factors were identified by the business environment analysis, SWOT analysis and sensitivity analysis as well. In conclusion, there are suggested other steps which could contribute to an improvement of sales within the system FlexiLearn.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFÚ) / Theses (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2012 Jakub Honzik.pdfPlný text práce2,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Honzik pv.pdfPosudek vedoucího práce657,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Honzik po.pdfPosudek oponenta práce565,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Honzik.PDFPrůběh obhajoby práce99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3558

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.