Název: Motivace pracovníků ve zvoleném podniku
Další názvy: Motivation of Employees in Selected Company
Autoři: Matějíčková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Skálová, Petra
Oponent: Vallišová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3575
Klíčová slova: motivace;stimulace;stimulační prostředky
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;stimulation;stimulation tools
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na analýzu motivace pracovníků. V první části jsou rozebrány techniky a metody výzkumu používané v praktické části. Druhá část práce vysvětluje některé důležité pojmy související s tématem motivace, vybrané motivační teorie a stimulační prostředky. Třetí část seznamuje čtenáře s Call centrem společnosti ČEZ Zákaznické služby s.r.o., s její personální politikou a stimulačními prostředky, které jsou ve společnosti využívány. Analýza současné motivace pracovníku, jejích silných a slabých stránek, byla provedena na základě teoretických poznatků, prostudování podnikové dokumentace a na základě dotazníkového šetření. Výstupem práce jsou návrhy a opatření, které by vhodně doplnily současný motivační systém a zároveň přispěly k odstranění slabých stránek společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is focused on the analysis of the motivation of employees. The first part discusses techniques and research methods which are used in the practical part. The second part explains the important concepts related to the topic of motivation, selected motivation theories and stimulation tools. The third part introduces to the reader the Call center of the ČEZ Customer Services Ltd., with its personnel policy and stimulation tools, which are used in the Company. The analysis of the current motivation of employees with its positives and negatives was realized after studying theoretical knowledge, business documents and questionnaires. The results of the work are suggestions and measures that would properly complete the current motivation system, and also would contribute to the elimination of weaknesses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Matejickova.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci DP Matejickova.PDFPosudek vedoucího práce489,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent DP Matejickova.PDFPosudek oponenta práce423,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba DP Matejickova.PDFPrůběh obhajoby práce155,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3575

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.