Název: Analýza vývoje podniku v době hospodářské krize
Další názvy: Analysis of business development at a time of economic crisis
Autoři: Prosserová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Křížová, Vladislava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3583
Klíčová slova: hospodářská krize;analýza externího a interního prostředí;finanční analýza;analýza rizik
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;analysis of external and internal environment;financial analysis;risk analysis
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu vývoje společnosti DOPLA PAP a.s. v době světové hospodářské krize a na následné stanovení přístupů k překonání dopadu krize na chod podniku. První část popisuje světovou hospodářskou krizi, její příčiny, důsledky a dopad na podnikatelské prostředí České republiky. Druhá část je zaměřena na představení podniku, jeho historii, technologie nebo organizační strukturu. Následující část je věnována zhodnocení ekonomické situace společnosti DOPLA PAP a.s. v letech 2006 - 2010. Zhodnocení ekonomického vývoje je provedeno na základě analýzy externího a interního prostředí a finanční analýzy. Jako zdroj informací pro finanční analýzu byly použity výkazy společnosti. Závěrečná část práce je zaměřena na identifikaci nejvýznamnějších rizik. Na základě těchto rizik jsou stanoveny přístupy k překonání krize a preventivní opatření.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented work is focused on analysing the development of company DOPLA PAP a.s. during the global economic crisis and the subsequent determination of approaches to overcome the impact of the crisis on the business. The first section describes the global economic crisis, its causes, consequences and its impact on the business environment of the Czech Republic. The second part is focused on presenting the company, its history, technology or organizational structure. The following section is devoted to the economic situation of the company DOPLA PAP a.s. in years 2006 - 2010. Evaluation of economic development is based on an analysis of external and internal environment and financial analysis. As a source of information for financial analysis were used statements of the company. The final part is focused on identifying the most important risks. Based on these risks are established approaches to overcome the crisis and preventive measures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Kristyna Prosserova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prosserova pv.pdfPosudek vedoucího práce607,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prosserova po.pdfPosudek oponenta práce554,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prosserova.PDFPrůběh obhajoby práce100,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3583

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.