Title: Uplatnění malých a středních podniků jako faktoru růstu regionální ekonomiky
Other Titles: Application of small and medium-sized enterprises as a factor in the growth of regional economy
Authors: Vejvodová, Veronika
Advisor: Pavlák, Miroslav
Referee: Boublíková, Jana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3600
Keywords: malé a střední podniky;analýza;kvalifikační struktura uchazečů;profese;podpora;vývoj
Keywords in different language: small and medium sized enterprises;analysis;qualification structure of job seekers;profession;support;development
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu malých a středních podniků na Domažlicku. Důvodem zpracování této práce bylo zjistit, zda malé a střední podniky pomáhají růstu ekonomiky. Empirický výzkum se zabýval porovnáním oboru podnikání MSP a kvalifikační struktury uchazečů o zaměstnání. Dále porovnáním současných volných pracovních míst s konkrétními uchazeči o zaměstnání na ÚP. V práci je pojednáno i o podpoře MSP a je zde uveden předpokládaný vývoj oborů MSP, MSP a trhu práce. V závěru je zhodnocena ekonomická efektivnost podnikání v konkrétním podniku. Výstupem této diplomové práce je fakt, že MSP jsou faktorem, který rozvíjí region, avšak v současné době jde spíše jen o udržitelný rozvoj.
Abstract in different language: The present diploma thesis is focused on the analysis of small and medium enterprises in Domažlice. The reason for the writing this work was to find out whether small and medium-sized enterprises to help economic growth. Empirical research is discussed by comparing the business sector of SMEs and qualification structure of job-seekers. Furthermore, comparing the current vacancies with specific job-seekers at the employment office. The diploma thesis also discussed the support of SMEs and is given development of business sector of SMEs, SMEs and labor market. Finally, it assesses the economic efficiency of doing business in a particular company. The output of diploma thesis is fact, that SMEs are a factor, which develops region, but currently it is more just sustainable development.region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Vejvodova 2012.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Vejvodova pv.pdfPosudek vedoucího práce685,27 kBAdobe PDFView/Open
Vejvodova po.pdfPosudek oponenta práce806,53 kBAdobe PDFView/Open
Vejvodova.PDFPrůběh obhajoby práce93,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.