Název: Plánování a finanční prognózy v podniku
Další názvy: Planning and financial forecasting in business
Autoři: Hejtmánek, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Dvorský, Emil
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3607
Klíčová slova: strategické plánování;predikce;analýza;finanční plán;účetní výkazy;efektivnost
Klíčová slova v dalším jazyce: strategic planning;prediction;analysis;financial plan;financial statements;efficiency
Abstrakt: Práce se zabývá plánováním a finančními prognózami, které je ukázáno na konkrétní společnosti Straka 82, s.r.o. Teoretická část slouží jako východisko, kde jsou popsány metody a přístupy plánování, analyzování a prognózování, a to zejména z dlouhodobého hlediska. Praktická část aplikuje teoretické znalosti uvedené v první části práce na podnikovém plánování společnosti Straka 82, s.r.o. Nejprve je společnost analyzována z pohledu okolí i finančního zdraví, což slouží jako podklad k predikci některých položek. Závěrečný výstup této práce je zhodnocení efektivnosti finančního plánování a navržení případných zlepšení ve zkoumané společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the planning and financial projections, which is shown on the example of a small company Straka 82, s.r.o. The theoretical part serves as a starting point which describes methods of planning, analyzing and forecasting, especially in the long run. Practical part uses the knowledge from the theoretical part referred in the first part of the business planning of a company Straka 82 s.r.o. First, the company is analyzed in terms of area and financial health, which serves as a basis for predicting certain items. The final output of this work is to evaluate the effectiveness of financial planning and proposing any improvement in the researched company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tomas Hejtmanek.pdfPlný text práce643,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejtmanek pv.pdfPosudek vedoucího práce636,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejtmanek po.pdfPosudek oponenta práce584,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hejtmanek.PDFPrůběh obhajoby práce117,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3607

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.