Title: Environmentální gramotnost žáků úrovně ISCED 2 v Horním Rakousku – výzkumná sonda
Authors: Svobodová, Silvie
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2019, č. 1, s. 73-84.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36089
https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2019/Arnika_2019_2-4-Svobodova-web.pdf
ISSN: 1804-8366
Keywords: environmentální znalosti;postoje;senzitivita a jednání;demografické proměnné;kvantitativní výzkum;Rakousko
Keywords in different language: attitudes;sensitivity and behavior;demographic variables;quantitative research;Austria;environmental knowledge
Abstract: Výzkumná sonda založená na aplikaci autorského analytického nástroje pro komplexní testování environmentální gramotnosti žáků úrovně ISCED 2 v Horním Rakousku představuje kvantitativní studii. Klade si za cíl zjistit reliabilitu nástroje, korelaci mezi dílčími škálami (Environmentální znalosti, postoje, senzitivita a jednání) a analyzovat těsnost vztahu mezi demografickými proměnnými respondentů (pohlaví, věk, ročník, volnočasové aktivity) a oblastmi environmentální gramotnosti. Šetření se zúčastnilo 49 žáků z Neue Europa-Mittelschule Peilstein, a to 23 chlapců a 26 dívek. Sběr dat proběhl na jaře 2019. Reliabilita dílčích škál nástroje dosahovala akceptovatelných hodnot v rozsahu 0,66–0,74. Prostřednictvím Spearmanových korelací byl mezi dílčími škálami nástroje identifikován středně silný pozitivní vztah. Z testovaných demografických proměnných se jako zásadní determinanty projevily pohlaví, ročník a volnočasové aktivity. U pohlaví byl zaznamenán signifikantní vztah s postoji, senzitivitou a jednáním, vyšších hodnot dosahovali vždy chlapci. V případě ročníku byla prokázána souvislost pouze se znalostmi, a to přímá úměra. Z volnočasových aktivit se jako nejsilnější prediktor projevil sport v negativním vztahu ke znalostem. Pozitivně koreloval pouze pobyt v přírodě se senzitivitou. Vícenásobné regresní analýzy dokládají, že volnočasové aktivity v kombinaci s pohlavím predikují proměnnou znalosti z 38%, postoje ze 45%, senzitivitu z 27%, a jednání z 23%.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 2 (2019)
Číslo 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svobodová.pdfPlný text805,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.