Název: Kresba deprimovaného dítěte
Další názvy: Drawing of the depressed child
Autoři: Kašparová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Šámalová, Kateřina
Oponent: Novotná, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3610
Klíčová slova: deprivace;dětská kresba;předškolní věk;životní podmínky
Klíčová slova v dalším jazyce: deprivation;child drawing;preschool age;living conditions
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje problematice dětské kresby se zaměřením na kresbu dětí s určitými formami deprivace. Je členěna na část teoretickou a praktickou. Úvod teoretické části je věnován všeobecným otázkám dětské kresby. Nejdříve jsou popisována jednotlivá stádia vývoje dětské kresby. V dalších kapitolách se práce zaměřuje na otázky spojené s motivy dítěte v závislosti na kresebném projevu. Jsou uváděny specifické znaky, které se objevují v dětské kresbě. Dále jsou zmiňovány základní grafické projektivní metody, které umožňují na základě speciálně pedagogické diagnostiky, vyhodnocovat kresebný projev. Jsou zmiňovány faktory, které ovlivňují dětskou kresbu. Dále se práce věnuje kresbě lidské postavy a otázkám, které souvisejí s jejím hodnocením. Následuje poslední kapitola, teoretické části, která charakterizuje dítě předškolního věku. Poté následuje praktická část, která se skládá z případových studií dětí předškolního věku.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the topic of children´s drawing with the focus on the children with the specific forms of deprivation. It is structured on the theoretic and practical part. The introduction of the practical part is dedicated to the general questions of children´s drawing. At first there are described the single stadiums of children´s drawing evolution. In subsequent chapters, the work focuses on issues related to the motives of the children, depending on their drawing. There are given specific characters that appear in children's drawings. Next there are mentioned basic graphic projective methods that allow on the special pedagogic diagnostic basis to evaluate the drawing. There are mentioned the factors that influence children's drawing. Further the thesis is dealing with drawing of a human figure and issues related to its evaluation. In the last chapter of the theoretical part a child of preschool age characterized. This is followed by a practical part, which consists of case studies of the preschool children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kasparova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce237,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova - oponent.pdfPosudek oponenta práce320,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kasparova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce66,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3610

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.