Title: Kresba deprimovaného dítěte
Other Titles: Drawing of the depressed child
Authors: Kašparová, Martina
Advisor: Šámalová, Kateřina
Referee: Novotná, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3610
Keywords: deprivace;dětská kresba;předškolní věk;životní podmínky
Keywords in different language: deprivation;child drawing;preschool age;living conditions
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje problematice dětské kresby se zaměřením na kresbu dětí s určitými formami deprivace. Je členěna na část teoretickou a praktickou. Úvod teoretické části je věnován všeobecným otázkám dětské kresby. Nejdříve jsou popisována jednotlivá stádia vývoje dětské kresby. V dalších kapitolách se práce zaměřuje na otázky spojené s motivy dítěte v závislosti na kresebném projevu. Jsou uváděny specifické znaky, které se objevují v dětské kresbě. Dále jsou zmiňovány základní grafické projektivní metody, které umožňují na základě speciálně pedagogické diagnostiky, vyhodnocovat kresebný projev. Jsou zmiňovány faktory, které ovlivňují dětskou kresbu. Dále se práce věnuje kresbě lidské postavy a otázkám, které souvisejí s jejím hodnocením. Následuje poslední kapitola, teoretické části, která charakterizuje dítě předškolního věku. Poté následuje praktická část, která se skládá z případových studií dětí předškolního věku.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the topic of children´s drawing with the focus on the children with the specific forms of deprivation. It is structured on the theoretic and practical part. The introduction of the practical part is dedicated to the general questions of children´s drawing. At first there are described the single stadiums of children´s drawing evolution. In subsequent chapters, the work focuses on issues related to the motives of the children, depending on their drawing. There are given specific characters that appear in children's drawings. Next there are mentioned basic graphic projective methods that allow on the special pedagogic diagnostic basis to evaluate the drawing. There are mentioned the factors that influence children's drawing. Further the thesis is dealing with drawing of a human figure and issues related to its evaluation. In the last chapter of the theoretical part a child of preschool age characterized. This is followed by a practical part, which consists of case studies of the preschool children.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Kasparova.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce237,45 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova - oponent.pdfPosudek oponenta práce320,09 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce66,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.