Název: Historické, filosofické a psychologické souvislosti v chápání smyslu života
Další názvy: Historical, Philosophical and Psychological Connections in Understanding of Meaning of Life
Autoři: Nykodým, Michal
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Hříchová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3627
Klíčová slova: smysl života;historický vývoj;existencialismus;fenomenologická psychologie
Klíčová slova v dalším jazyce: meaning of life;historical development;existentialism;phenomenological psychology
Abstrakt: Bakalářská práce si klade za cíl co možná nejkompletněji a přitom dostatečně výstižně pojmout fenomén smyslu života, jedná se o práci čistě teoretickou, bez výzkumné části, snad jen s úvahovými prvky. Samotný obsah představuje pět hlavních oddílů, které vypovídají o určité výseči poznatků souvisejících s ústředním tématem smyslu života. V prvním oddíle se snažíme vysvětlit lidskou potřebu smyslu života, na to navazujeme definicemi základních filosofických pojmů, které se smyslem života souvisejí, i smyslu života samotného. Následuje hlavní filosofická část práce, která je s následujícím psychologickým oddílem, stěžejním pilířem celého díla. V těchto úsecích postupujeme historií od raných antických filosofů, až k modernímu pojetí fenomenologické psychologie, jsou plejádou velkých jmen, myslitelů, kteří se zamýšleli nad specifickou existencí člověka. Tato jména zde doplňujeme objekty, které tvoří lidský život smysluplným a faktory, které mají dopad na smysluplnost lidského života. Poslední, pátý oddíl, se vyjadřuje k obsahu a formě práce, zabývá se obecným vývojem chápání smyslu života a vysvětluje a zároveň obhajuje zvolenou podobu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s work places a goal to approach as completely as possible yet still accurately enough phenomenon of meaning of life, this essay is made theoretically only, without any research, merely contemplative elements are included. Content itself is composed of five main sections; every single of them says something significant about meaning of life. In first part we are trying to explain human need of meaning of life, after that we define basic philosophical terms, that are connected to meaning of life, just as meaning of life itself. Then there is major philosophical part of the work, which is together with following psychological chapter core of whole composition. In these parts we affect whole history of asking meaning of life from ancient philosophers up to modern phenomenological approach in psychology. Those are sections of big names, thinkers, people who ruminated on very specific existence of human being. We are adding here objects that make life meaningful as well as factors which influence meaningfulness. The very last part is attaching statement to content and shape of the work; it is dealing with general progress of understanding of meaning of life and comments on chosen form of the work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - M. Nykodym.pdfPlný text práce922,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nykodym - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce490,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nykodym - oponent.pdfPosudek oponenta práce233,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nykodym - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce98,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3627

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.