Title: Zdravotnická osvěta 50. - 90. let 20. století v Čechách
Other Titles: Health education in 50s - 90s of 20th century in Bohemia
Authors: Schneiderwindová, Eva
Advisor: Kosíková, Věra
Referee: Lovasová, Vladimíra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3631
Keywords: zdraví;zdravotnická osvěta;zdravý životní styl
Keywords in different language: health;health education;healthy lifestyle
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na průběh a formy zdravotnické osvěty v 50. - 90. letech 20. století. Teoretická část se skládá z pěti kapitol. Nejprve jsou vysvětleny pojmy zdraví, nemoc a zdravý životní styl. Dále je představena zdravotnická osvěta a jsou popsány důležité historické momenty v jednotlivých obdobích, která jsou chronologicky seřazena. Další kapitoly jsou věnovány stěžejním institucím zdravotnické osvěty do 90. let a mediální propagaci osvěty. Závěrečná kapitola teoretické části je zároveň úvodem k části praktické a je v ní vyzdvihována důležitost zdravotnické osvěty pro celou společnost. Cílem praktické části je osvětlit realizaci zdravotnické osvěty v 50. - 90. letech minulého století a zjistit její vliv na veřejnost. Bylo také sledováno, jaký mají dotazovaní postoj ke zdraví a jak své zdraví ovlivňují. K šetření bylo vybráno 8 respondentů, s nimiž byl veden rozhovor, který byl zaznamenáván a následně zpracován do písemné podoby. Zjištěné údaje jsou rozděleny na tři hlavní oblasti, ve kterých jsou citovány výroky respondentů na dané téma. Výsledky vyvozené z rozhovorů jsou shrnuty na závěr praktické části. V závěru celé práce jsou vyjádřena doporučení týkající se zdravotnické osvěty pro praxi.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the course and forms of health education from the 50´s to the 90´s of the 20th century. The theoretical part consists of five chapters. First there are explained the concepts of health, disease and healthy lifestyle. In addition there is introduced health education and there are described important historical moments in each period which are chronologically sorted. Next chapters are dedicated to the key institutions of health education until the 90´s and the media propagation of education. The final chapter of the theoretical part is also an introduction to the practical part and it highlights the importance of the health education for the entire company. The goal of the practical part is to clarify the realization of the health education from the 50´s to the 90´s and to find out it´s impact on the society. It was also monitored what stand the questioned people take regarding to their health and how they affect it. For the survey was chosen 8 respondents with whom was the conversation hold. The conversation was then recorded and compiled to the text version afterwards. The data that were discovered are divided into the three main areas in which are quote the respondent statements to the topic. The results that were concluded from the interviews are summarized at the end of the practical part. At the end of the whole thesis, there are expressed the recommendations for the practice of health education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schneiderwindova-BP.pdfPlný text práce473,23 kBAdobe PDFView/Open
Schneiderwindova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce225,5 kBAdobe PDFView/Open
Schneiderwindova - oponent.pdfPosudek oponenta práce417,62 kBAdobe PDFView/Open
Schneiderwindova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce77,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3631

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.