Název: Vliv nedostatku spánku na psychiku člověka
Další názvy: The effect of sleep deprivation on the psyche of man
Autoři: Vochová, Ladislava
Vedoucí práce/školitel: Hříchová, Miloslava
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3637
Klíčová slova: spánek;teorie spánku;klasifikace poruch spánku;spánková hygiena;nepravidelnost spánku;nedostatek spánku;psychika
Klíčová slova v dalším jazyce: sleep;theories of sleep;classification of sleep disorders;sleep hygiene;irregulartime of sleep;sleep deprivation;psyche
Abstrakt: Tato bakalářská práce má název ?Vliv nedostatku spánku na psychiku člověka?. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je tvořena čtyřmi kapitolami. První kapitola se věnuje obecnému vymezení spánku, cyklu spánku a bdění, délce spánku, průběhu spánku a kvalitě spánku. Ve druhé kapitole jsou uvedeny výzkumy spánku od starověku až po současnost a základní teorie spánku. Třetí kapitola je věnována klasifikaci poruch spánku podle ICDS-2 a v poslední kapitole jsou vyjmenovány zásady spánkové hygieny. Praktická část je tvořena průzkumem, pomocí dotazníkového šetření. K tomuto účelu jsme vytvořili vlastní dotazník. Dotazník byl použit u studentů Katedry psychologie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. U studentů předpokládáme, že mají nepravidelný čas usínání, že se před spaním věnují činnostem, které spánek nepodporují a mají zkušenosti s medikamenty na spaní.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis is called "The effect of sleep deprivation on the psyche of man?. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists of four chapters. The first chapter covers the general definition of a sleep, cycle of sleep and waking, the length of sleep, the durig of sleep and quality of sleep. In the second chapter are listed research sleep from ancient times up to the present time and the basic theories of sleep. The third chapter deals with the classification of sleep disorders according to ICDS-2. In the last chapter there are principles of sleep hygiene. The practical part consists of a survey, by means of questionnaires. We have created our own questionnaire. The questionnaire was used for the students of the Department of psychology on the Faculty of Education University of West Bohemia in Pilsen. For students, we assume that they have an irregular time falling asleep, that they do activities which do not support sleep and they have experience with sleeping pills.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vochova.pdfPlný text práce816,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vochova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce250,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vochova - oponent.pdfPosudek oponenta práce226,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vochova - prubeh obahjob.pdfPrůběh obhajoby práce78,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3637

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.