Název: Archetypy hrdinů v současných českých pohádkách a jejich percepce dětmi
Další názvy: Archetypes of heroes in contemporary Czech fairy tales and their perception of children
Autoři: Holubová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Miňhová, Jana
Oponent: Šámalová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3651
Klíčová slova: archetyp;pohádka;percepce;vývoj jedince
Klíčová slova v dalším jazyce: archetype;fairytale;perception;development of individual
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na archetypy hrdinů v současné české filmové pohádkové tvorbě. V úvodu teoretické části je zpracované téma vymezení pohádky z psychologické perspektivy a její funkce a význam pro emoční, kognitivní a morální vývoj jedince. Následně je v teoretické části popsána koncepce kolektivního nevědomí a jeho pojetí archetypů C. G. Junga. V závěru teoretické části je rozebrána struktura pohádkového vyprávění a jeho interpretace a symbolika z pohledu psychologie. Praktickou část se věnuje výzkumu archetypů v současné české pohádkové tvorbě a percepci těchto archetypů dětmi. Výzkum je zaměřen především na děti předškolního věku. Výzkum využívá kvalitativní i kvantitativní metody.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on the archetypes of heroes in the contemporary Czech film fairy tale production. In the introduction of the theoretical part, there is elaborated the definition of the subject from a psychological perspective and its function and importance for emotional, cognitive and moral development of an individual. Subsequently, the concept of collective unconscious and his concept of archetypes by C. G. Jung are described in the theoretical part. The conclusion of the theoretical part analyzes the structure of the fairy tale narration and its interpretation and symbolism from the psychological point of view. The practical part is devoted to the research of archetypes in the contemporary Czech fairy tale production and perception of these archetypes by children. The research is mainly focused on preschool children. The research uses both qualitative and quantitative methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KPS) / Bachelor´s works (DPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Holubova 2012.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova - oponent.pdfPosudek oponenta práce376,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce112,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3651

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.