Název: Výchovně léčebná jednotka jako specializovaný útvar VÚDD
Další názvy: Educational medical unit as a special department of VÚDD
Autoři: Pinc, Věroslav
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Szachtová, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3660
Klíčová slova: nealkoholová drogová závislost;abstinence;klient;dysfunkční rodina;hierarchická terapeutická komunita;skupinová terapie;profesionální přístup k vedení léčebny
Klíčová slova v dalším jazyce: non-alcoholic drug addiction;abstinence;client;dysfunctional family;hierarchical therapeutic community;group therapy;professional approach towards the treatment
Abstrakt: Tato bakalářská práce si kladla za cíl posoudit, nakolik důležité a nakolik efektivní je zapojení rodin klientů terapeutických komunit pro mladistvé nealkoholové toxikomany do procesu léčby a výchovy. První část teoretického základu této práce zevrubně popisuje proces vzniku závislosti, přičemž zvláštní pozornost je věnována sociálním aspektům závislosti a také rozebírá roli, jakou v různých modelech léčby hraje rodina; druhá část se zaměřuje na vývoj terapeutických komunit v zahraničí a v České republice. Třetí část je případovou studií západočeské výchovně léčebné jednotky Medvědí Kámen, jež se vyznačuje právě vysokou mírou spolupráce s rodinami svých výhradně mladistvých klientů. Na rozboru vnitřních pravidel této terapeutické komunity spolu s analýzou výpovědí pacientů byl demonstrován pozitivní vliv integrace rodin do léčebného procesu, a to zejména proto, že opětovné budování vztahů s rodinnými příslušníky úspěšně funguje jako motivace do budoucna.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this undergraduate thesis was to evaluate how important and how effective it is to cooperate with the families of clients in therapeutic communities for teenage non-alcoholic drug addicts. The first section of the theoretical part of this paper contains a detailed description of various conditions leading to drug addiction where a special focus is given to social implications of drug abuse; the role of family is also considered with respect to the treatment. The second section delves into the history of therapeutic communities in the Czech Republic and abroad. The practical part of this thesis consists of a case study of the "Medvedi Kamen" therapeutic community for teenagers located in Western Bohemia, a substance abuse treatment unit known for its emphasis on the integration of family in the treatment process. An investigation of the internal rules of this therapeutic community combined with an analysis of interviews with most of its patients served as a proof of the hypothesis that the influence of cooperating with the clients families is beneficial. The main reason that was found is the fact that reestablishing stable family relationships can be seen as a challenge motivating the patients to try hard to work on themselves.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Pinc.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pinc - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce402,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pinc - oponent.pdfPosudek oponenta práce343,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pinc - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce107,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3660

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.