Title: Slasti a strasti kontribučního úředníka. Vymezení a socio-ekonomická pozice daňových výběrčích v 18. a prvé polovině 19. století
Other Titles: The Joys and Sorrows of Contribution Clerks. The Delimitation and Socio-Economic Position of Tax Collectors during the 18th and the first half of the 19th Century
Authors: Lhoták, Jan
Citation: LHOTÁK, J. . Slasti a strasti kontribučního úředníka. Vymezení a socio-ekonomická pozice daňových výběrčích v 18. a prvé polovině 19. století. Folia Historica Bohemica, 2019, roč. 34, č. 1, s. 23-77. ISSN 0231-7494.
Issue Date: 2019
Publisher: Historická ústav AV ČR
Document type: článek
preprint
article
preprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/36751
ISSN: 0231-7494
Keywords: Kontribuční úředníci;dějiny daňových soustav;dějiny kariér;úředníci během 18. století;urbánní dějiny
Keywords in different language: Contribution clerks;the history of the tax system;the history of careers;clerks during the 18th century;the history of towns
Abstract: V 18. století představovali základní výkonný orgán správy kontribuce na nejnižší úrovni daňoví výběrčí nebo kontribuční úředníci, které si zřizovalo zpravidla každé panství. Dohlíželi na spravedlivé rozvrhování a výběr kontribuce a řádné účtování všech daňových prostředků. Stát vstupoval do jejich poměru k pozemkovým vrchnostem až od poloviny 18. století, přičemž kladl důraz na odborné kompetence a důkladnou revizi jimi vypracovávaných účetních podkladů. Sama pozice kontribučního úředníka nebyla konečná a u zpravidla jen směrovala k dalším, atraktivnějším pozicím. Pro méně ambiciózní se v městském prostředí stalo konečnou nabytí členství v městské radě, pro schopnější vznikala možnost pokračovat ve službách pozemkových vrchností, kde se nabízela dobře honorovaná místa. Spíše výjimečně docházelo k služebním přehmatům a zpronevěrám
During the 18th century, the fundamental executive bodies of the contribution administration at the lowest level were tax collectors or contribution clerks; these posts were usually established by each manor. These clerks oversaw fair planning and collection of contributions and proper accounting of all tax means. The state started to interfere in the relation between these clerks and the manorial lords only from the middle of the 18th century and it put emphasis on professional competences and on a thorough revision of the accounting materials prepared by these clerks. The actual office of a contribution clerk was not final; it usually served as a stepping stone to other, more attractive positions. For the less ambitious ones, the final destination within the town structures was a membership at the town council; the more competent ones had the possibility to continue within the structures of the manorial lords that usually offered well-paid positions. Official misdemeanors and embezzlements occurred only rarely.
Rights: Plný text není přístupný.
© Historická ústav AV ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KHV)
Preprinty / Preprints (KHV)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD