Title: Factors impacting startup sustainability in the Czech Republic
Other Titles: Faktory ovlivňující udržitelnost startupů v České republice
Authors: Petrů, Naděžda
Pavlák, Miroslav
Polák, Josef
Citation: PETRŮ, N., PAVLÁK, M., POLÁK, J. Factors impacting startup sustainability in the Czech Republic. Innovative Marketing, 2019, roč. 15, č. 3, s. 1-15. ISSN 1814-2427.
Issue Date: 2019
Publisher: LLC CPC Business Perspectives
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85072107425
http://hdl.handle.net/11025/36858
ISSN: 1814-2427
Keywords: obchod;zákazník;Česká republika;marketingový management;startup;metody udržitelnosti
Keywords in different language: business;customer;Czech Republic;marketing management;startup;sustainability methods
Abstract: The startup ecosystem in the Czech Republic falls far below the level of the developed economies of its Western neighbors. The startup map of the Czech Republic shows 1,717 continuously operating startups. And yet they have yet to receive priority attention in the academic realm. The primary goal of this article is to define the key factors of startup sustainability and to look for dependencies between them. The secondary goal is to identify the weaknesses of the Czech startup environment. The scientific hypotheses formulated focus on demonstrating the dependencies of selected factors influencing the startup sustainability. These have been verified on the basis of evaluation of data obtained via primary qualitative and quantitative research. Its findings were compared with the data of secondary research and with the conclusions of the scientific studies of international authors. The data were processed using statistical apparatus. Thanks to this research, the authors have identified in their conclusion the factors of the remote, immediate, and interior environments that can influence startup sustainability. They demonstrate a correlation between the level of strategic management and the quality of internal communications processes, between the capacities of startup management to manage relationships with customers (CRM) and to drive communications strategy, including brand support. In real practice, however, nine out of ten startups do not succeed. The reason is that their design fails to understand and address the needs of customers and lacks marketing and managed sales.
Ekosystém startupů v České republice je hluboko pod úrovní vyspělých ekonomik západních sousedů. Vzhledem k tomu, že v ČR je registrováno 1 717 startupů, měla by se jim rovněž v akademické sféře věnovat pozornost. Primárním cílem tohoto článku je definovat klíčové faktory udržitelnosti startupů. Sekundárním cílem je identifikovat slabiny českého startupového prostředí. Formulované hypotézy se zaměřují na prokázání významu vybraných faktorů z hlediska jejich vlivu na udržitelnost startupů. Faktory byly ověřeny na základě vyhodnocení údajů získaných primárním kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Výsledky primárního výzkumu byly porovnány s údaji sekundárního výzkumu a se závěry vědeckých studií zahraničních autorů. Data byla zpracována pomocí statistických metod. Díky tomuto výzkumu autoři ve svém závěru identifikovali faktory makro-, mezo- a mikroprostředí, které mohou ovlivnit udržitelnost startupů. Autoři prokazují korelaci mezi úrovní strategického řízení a kvalitou interních komunikačních procesů, mezi schopnostmi managementu v oblasti CRM a řízením komunikační strategie. Bylo zjištěno, že management startupů v naprosté většině nedokáže pochopit a řešit potřeby zákazníků a postrádá znalosti marketingu a managementu obchodních činností.
Rights: © LLC CPC Business Perspectives
Appears in Collections:Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Factors impacting startup sustainability in the Czech Republic.pdf471,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36858

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD