Title: Kartografické metody pro vizualizaci časových změn \nl prostorových dat
Other Titles: Cartographic methods for visualization of temporal changes of spatial data
Authors: Brašnová, Klára
Advisor: Čerba, Otakar
Referee: Bláha, Jan D.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3688
Keywords: čas;dynamika;toponymum;stará mapa;tematická kartografie
Keywords in different language: time;dynamics;toponym;old map;thematic cartography
Abstract: Diplomová práce zkoumá kartografické metody, pomocí kterých je moţné vyjádřit časové změny prostorových dat. Zaměřuje se jak na metody historicky starší, tak na metody novější. Práce navazuje na moji bakalářskou práci zabývající se vývojem toponym na starých mapách na území správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Poběţovice. V bakalářské práci byl proveden sběr dat o vývoji změn v osídlení na daném území a jednoduše kartograficky vizualizován pomocí tematických map. Diplomová práce tuto práci rozšiřuje o další kartografické moţnosti vyjádření těchto změn. Výstupem diplomové práce jsou tematické mapy vyjadřující změny ve vývoji toponym na analyzovaném území.
Abstract in different language: The diploma thesis examines the cartographic methods by which it is possible to express the temporal changes of spatial data. It focuses both on the methods historically older, the newer methods. The work follows on my bachelor thesis deals with the development toponyms on old maps in the administrative district Poběţovice. The work was carried out collecting data on development changes in settlement on given to territory and simply cartographically visualized using thematic maps. The diploma thesis extends the bachelor work of other cartographic possibilities of expression of these changes. The output of diploma thesis are thematic maps expressing changes in the development of toponyms in the analyzed area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brasnova_DP.pdfPlný text práce9,87 MBAdobe PDFView/Open
PV-Brasnova.pdfPosudek vedoucího práce222,86 kBAdobe PDFView/Open
PO-Brasnova.pdfPosudek oponenta práce296,49 kBAdobe PDFView/Open
P-Brasnova.pdfPrůběh obhajoby práce36,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.