Název: Problematika zakázek malého rozsahu z pohledu výkonu veřejné správy
Další názvy: The Issue of Small-Scale Contracts from the Perspective of Public Administration
Autoři: Polnická, Blanka
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3706
Klíčová slova: veřejná zakázka;veřejná zakázka malého rozsahu;zadavatel;předpokládaná hodnota veřejné zakázky;zadávací řízení;dohled
Klíčová slova v dalším jazyce: public order;small-scale public order;contracting authority;estimated value of public order;awarding;surveillance
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku veřejných zakázek malého rozsahu. Práce se po seznámení se základními pojmy a základními zásadami postupu zadavatele soustředí na právní úpravu tohoto typu zakázek, jejich postavení v systému veřejného zadávání a význam sekundárních právních předpisů. Práce rovněž upozorňuje na význam doporučovaných metodik zadávání a elektronizaci veřejných zakázek. V poslední kapitole jsem se zaměřila na dohled zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se zdůrazněním stanoviska ÚOHS, které spočívá v tom, že není oprávněn kontrolovat zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis focuses on the issue of small-scale public orders. After informing about the basic terms and basic principles of the contracting authority's procedures, the thesis focuses on legal enactment of these type of orders, their suspension within the system of public awarding and the importance of secondary legal regulations. The thesis also points out the importance of delivered methodologies of awarding and computerization of public orders. In the last chapter, I focus on the surveillance of awarding small-scale public orders with emphasis on the attitude of UOHS, which is based on the fact that UOHS is not entitled to control small-scale public orders.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_BP2012.pdfPlný text práce410,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polnicka -VP.pdfPosudek vedoucího práce560,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polnicka-OP.pdfPosudek oponenta práce736,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Polnicka-Pr..pdfPrůběh obhajoby práce297,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3706

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.