Název: Možnosti čerpání prostředků poskytovaných v rámci regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
Další názvy: The possibilities of using financial resources from the Regional Operational Programme NUTS II North-West
Autoři: Matějovičová, Radka
Vedoucí práce/školitel: Hegner, Jiří
Oponent: Valeš, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3711
Klíčová slova: regionální a strukturální politika Evropské unie;fondy Evropské unie;strukturální fondy;Evropský fond regionálního rozvoje;Evropský sociální fond;Fond soudržnosti;Národní strategický referenční rámec;operační program;Regionální operační program NUTS II Severozápad;projekt
Klíčová slova v dalším jazyce: regional and structural policy of European union;European union funds;structural funds;European regional development fund;European social fund;Cohesion fund;National strategic reference framework;operational programme;Regional operational programme NUTS II North-West;project
Abstrakt: Úvodní část této diplomové práce se zabývá regionální a strukturální politikou EU jako takovou, strukturálními fondy, cíli, finanční perspektivou apod., a to s ohledem na stávající programové období 2007 - 2013. Posléze jsou popsány klíčové strategické programové dokumenty, kterých je pro čerpání prostředků z unijních fondů třeba, včetně operačních programů. Samotné specifikaci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, na který je tato práce zaměřena, předchází charakteristika severozápadního regionu, pro který byl program formulován. Druhá část této diplomové práce je zaměřena na projektování. Nejprve jsou obecně rozebrány formální a obsahové náležitosti, jež by měl zahrnovat každý projekt předložený s žádostí o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad. Celá práce je pak završena zpracováním modelového projektu, který navazuje na předchozí obecné vymezení.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes the regional and structural policy that is a significant part of general policy of the EU, structural funds, targets, budget and so on. There are also describe the most important strategical programme documets including operational programmes above all the Regional Operational Programme NUTS II North-West. A second part of this thesis is aimed at projecting. You can find both theretically and practical information about project there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Moznosti cerpani prostredku poskytovanych v ramci ROP NUTS II SZ.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejovicova-VP.pdfPosudek vedoucího práce438,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejovicova-OP.pdfPosudek oponenta práce336,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matejovicova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce281,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3711

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.