Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorLouda, Tomášcs
dc.contributor.authorŽvaková, Petracs
dc.contributor.refereeGrospič, Jiřícs
dc.date.accepted2012-05-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:44Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:44Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-30cs
dc.identifier50065cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3713
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o komplexním popisu institutu vyvlastnění, který představuje nejzávaznější zásah státu do majetkových práv. Nejprve se autorka v práci zabývá historickými souvislostmi tohoto institutu v českém právním řádu, prameny práva vztahující se k dané problematice, vymezením základních pojmů s tématem souvisejících a následné odlišení od jiných zásahů do vlastnického práva. Jádro práce tvoří detailní analýza hmotněprávní a procesněprávní podle právní úpravy obsažené v zákoně č. 184/2006 Sb.,o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (o vyvlastnění). Autorka se v práci snaží provést teoretický rozbor institutu vyvlastnění, zhodnotit ho a na závěr určit jeho význam pro praxi.cs
dc.format79cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvyvlastněnícs
dc.subjectzákon o vyvlastněnícs
dc.subjectvyvlastňovací řízenícs
dc.subjectvlastnické právocs
dc.subjectveřejný zájemcs
dc.subjectdohodacs
dc.subjectnáhradacs
dc.titleVyvlastněnícs
dc.title.alternativeExpropriationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra veřejné správycs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with a comprehensive description of the Institute of expropriation, which represents the most serious interference with property rights. First, the author of the work deals with the historical background of this institute in the Czech legal system, sources of law relating to the issue, by defining the basic concepts related to the topic and subsequent differentiation from other interference with property rights. The core thesis is a detailed analysis of the substantive and procedural law according contained in Act No. 184/2006 Coll. On withdrawal or restriction of ownership rights to the land or building (on expropriation). In this thesis the author is trying to institute expropriation theoretical analysis, evaluate it, and finally determine its meaning for practice.en
dc.subject.translatedexpropriationen
dc.subject.translatedexpropriation acten
dc.subject.translatedcompensation for expropriationen
dc.subject.translatedproperty rightsen
dc.subject.translatedpublic propertyen
dc.subject.translatedagreementen
dc.subject.translatedcompensationen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vyvlastneni - Zvakova Petra.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zvakova-VP.pdfPosudek vedoucího práce406,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zvakova-OP.pdfPosudek oponenta práce591,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zvakova-PR.pdfPrůběh obhajoby práce305,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3713

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.