Title: Adaptační proces při prvním vstupu do zaměstnání, jeho význam a průběh
Other Titles: The adaptation process when you first enter the job, its importance and progress
Authors: Winnová, Kateřina
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37209
Keywords: adaptační proces;adaptace;zaměstnanec;personální oddělení;společnost;zaměstnavatel
Keywords in different language: adaptation process;adaptation;employee;human resources department;company;employer
Abstract: Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřuji na všechny náležitosti adaptačního procesu. Popisuji průběh adaptace, aspekt zaměstnance a společnosti, formy řízení a nástroje adaptačního procesu. V praktické části spolupracuji s konkrétní osobou a popisuji adaptační proces v praxi.
Abstract in different language: My bachelor thesis is diveded into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with all requirement of adaptation process. I describe process of adaptation, aspect of employee and company, forms of proceeding and instruments of adaptation process. In the practical part I cooperate with the employee of BrE employment office and describe adaptation process in practise.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Winnova_2015.pdfPlný text práce448,23 kBAdobe PDFView/Open
Posudek VP - Winnova - Sequensova.pdfPosudek vedoucího práce399,91 kBAdobe PDFView/Open
Posudek OP - Winnova - Lindner.pdfPosudek oponenta práce463,24 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Winnova.pdfPrůběh obhajoby práce318,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.