Title: Opatření obecné povahy
Other Titles: Measure of general nature
Authors: Zeman, Martin
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37225
Keywords: opatření obecné povahy;veřejná správa;činnost veřejné správy;správní právo;přezkumné řízení;materiální a formální pojetí
Keywords in different language: measure of general nature;public administration;activities of public administration;administrative law;review procedure;formal and material concept
Abstract: Práce se věnuje institutu opatření obecné povahy. Podrobně rozebírá tento institut v jednotlivých zákonech. Pozornost je věnována soudnímu přezkumu opatření obecné povahy před novelou soudního řádu správního v lednu 2012 a také po novele, kdy došlo k významným změnám. Část kvalifikační práce se věnuje také vadám správních aktů a procesní stránce opatření obecné povahy.
Abstract in different language: The thesis deals with the institute of measures of a general nature. It analyzes the institute in detail in individual laws. Attention is paid to the judicial review of measures of a general nature prior to the amendment of the Code of Administrative Procedure in January 2012 and also to the amendment when significant changes took place. Part of the diploma thesis deals also with the defects of administrative acts and the procedural aspects of measures of a general nature.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_OOP_Zeman.pdfPlný text práce357,55 kBAdobe PDFView/Open
Zeman - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce582,73 kBAdobe PDFView/Open
Zeman - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce841,95 kBAdobe PDFView/Open
Zeman - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce365,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.