Title: Vývoj sdružování a spolčování a jeho právní úpravy na našem území
Authors: Čmolík, Martin
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37233
Keywords: sdružování;občanský sektor;spolek;občanské sdružení;dobrovolná organizace;collegium
Keywords in different language: association;civil sector;society;civil association;voluntary organisation;collegium
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vývojem spolkového práva a spolků na našem území od 19. století po současnost. Cílem práce je analyzovat vývoj spolků a pozitiva a negativa jednotlivých právních úprav v různých historických obdobích. Práce zachycuje dějinné mezníky a dobové souvislosti, které jsou důležité pro pochopení vývoje práva v této oblasti. Práce se člení na sedm kapitol, jež se (kromě úvodní a závěrečné) věnují jednotlivým obdobím od roku 1848 do současnosti. V každé kapitole je také stručně zmíněno, jak daná právní úprava ovlivňovala vývoj spolkového života v jednotlivé epoše.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the development of association law and associations in our country from the 19th century to the present. The aim of the thesis is to analyse the development of associations and positives and negatives of individual legal regulations in each historical periods. The thesis captures the historical milestones and historical context that are important for understanding the development of law in this sphere. The thesis is divided into seven chapters, which (excluding the introductory and final ones) deal with individual periods from 1848 to the present. Each chapter also briefly mentions how the legislation affected the development of associations life in each period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Martin Cmolik.pdfPlný text práce511,82 kBAdobe PDFView/Open
Cmolik - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce596,94 kBAdobe PDFView/Open
Cmolik - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce288,66 kBAdobe PDFView/Open
Cmolik - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce596,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37233

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.