Title: Elektronizace veřejné správy v ČR - e-government
Other Titles: e-Government in the Czech Republic
Authors: Tykvartová, Aneta
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37259
Keywords: veřejná správa;elektronizace;e-government;czechpoint;datová schránka;základní registry;služby
Keywords in different language: public administration;electronization;e-government;czechpoint;data box;basic registers;services
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na elektronizaci veřejné správy v České republice, která je souhrnně označována jako e-Government. Práce je rozdělena na dvě části, první teoretickou, kde je popsán vývoj veřejné správy a e-Governmentu v ČR a dále vysvětleny základní pojmy spojené s problematikou, vymezený základní rámec právních předpisů a bezpečnosti e-Governmentu. Následuje náhled na elektronizaci z pohledu Evropské unie a podrobnější charakteristika jednotlivých projektů e-Governmentu, které jsou využívány ve vztahu k veřejnosti i v rámci samotné veřejné správy. Druhá část představuje praktické zpracování tématu, a to především prostřednictvím náhledu na využívání e-Governmentu v praxi, vlastního výzkumu prováděného pomocí dotazníků, a ve finále zhodnocením elektronizace s přihlédnutím k jejím přínosům, negativům a příležitostem.
Abstract in different language: The thesis is focused on the electronization of public administration in the Czech Republic, which is collectively referred to as e-Government. The thesis is divided into two parts, the first theoretical, where the development of public administration and e-Government in the Czech Republic is described and the basic concepts related to the issue, the basic framework of legal regulations and the security of e-Government. This is followed by a preview of the e-Government from the point of view of the European Union and more detailed characteristics of individual e-Government projects that are used in relation to the public and within the public administration itself. The second part presents the practical treatment of the topic, mainly through the use of e-Government in practice, the questionnaire research itself, and in the final evaluation of the electronization, taking into account its benefits, negatives and opportunities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMKA FINAL - MOJE.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Tykvartova N - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce621,54 kBAdobe PDFView/Open
Tykvartova N - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce573,25 kBAdobe PDFView/Open
Tykvartova N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce291,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.