Title: Lokalizace malých těles pomocí optických metod
Other Titles: Localization of small objects using optical methods
Authors: Fenclová, Jessica
Advisor: Juřík Martin, Ing.
Referee: Kropík Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37356
Keywords: block matching;surf;integrální obraz;lokalizace;senzor;led;fototranzistor
Keywords in different language: block matching;surf;integral image;localization;sensor;led;phototransistor
Abstract: V rámci této bakalářské práce je čtenář nejprve uveden do problematiky metod lokalizace těles. Po bližším seznámení s metodami lokalizace, jak pomocí kamery a algoritmů, tak pomocí fotoelektrických senzorů, následuje praktická aplikace těchto metod pro lokalizaci malého tělesa. Nejdříve je popsána první metoda, lokalizace pomocí kamery a čtyř různých algoritmů. Poté je práce zaměřena na popis druhé metody, lokalizace pomocí senzoru typu jednocestné závory, včetně popisu postupu výroby senzoru, který zahrnuje návrh DPS, osazení a pájení součástek a naprogramování mikroprocesoru. V závěru je shrnut výsledek práce.
Abstract in different language: In this bachelor thesis, the reader is first introduced to the methods of object localization. After a detailed introduction to localization methods, both by camera and algorithms and by photoelectric sensors, the practical application of these methods for localization of small objects is described. Beginning with the description of the first method, which is localization by means of a camera and four different algorithms. Then the thesis is focused on the description of the second method, localization using a through-beam type sensor, including a description of the generation process of the sensor, which includes PCB design, component fitting and soldering and programming the microprocessor. The conclusion summarizes the used methods in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fenclova.pdfPlný text práce5,14 MBAdobe PDFView/Open
078646_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce910,64 kBAdobe PDFView/Open
078646_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
078646_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce71,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.