Title: Regulovatelný zdroj s impulsní předregulací
Other Titles: Power Supply with Switch Mode Pre-Regulator
Authors: Kulhánek, Tomáš
Advisor: Valenta Pavel, Ing.
Referee: Burian Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37361
Keywords: lineární napájecí zdroj;regulovatelný zdroj napětí;předregulace napětí;zpětnovazební stabilizátor;dc/dc měnič;lm5085
Keywords in different language: linear power supply;regulated power suply;voltage pre-regulation;feedback regulator;dc/dc converter;lm5085
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na problematiku lineárních, regulovatelných napájecích zdrojů s předregulací napětí. V práci jsou popsány možnosti lineárních zdrojů, jejich regulace napětí a možnosti předregulace napětí. Dále se práce zabývá konkrétním návrhem regulovatelného, lineárního zdroje s impulzní předregulací a jeho praktickou realizací. Celé zapojení je rozdělené na dva funkční bloky, a to předregulační měnič a lineární regulátor s pomocnými zdroji. Oba bloky jsou realizovány na oddělených deskách plošných spojů. Funkčnost celého zařízení je ověřena měřením. V závěru práce jsou uvedeny výsledky a nedostatky návrhu a praktické realizace.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on problematics of linear regulated power supply with voltage pre-regulation. In this thesis are described possibilities of linear power sources, their voltage regulation and possibilities of voltage pre-regulation. This thesis further deals with specific design of regulated linear power supply with impulse preregulation and its implementation. The entire circuit is divided in two functional parts, one is pre-regulation converter and the other is linear regulator with auxiliary power supplies. Both parts are implemented on separated printed circuit boards. The functionality of the entire device is verified with measurement. In conclusion of this thesis are presented the results and lack of design and implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,1 MBAdobe PDFView/Open
078654_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce988,85 kBAdobe PDFView/Open
078654_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
078654_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce68,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.