Title: Houslový pedagog Miroslav Novák a jeho úspěšní žáci
Other Titles: Violin Teacher Miroslav Novák and His Successful Pupils
Authors: Steifová, Petra
Advisor: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Bezděk Jiří, Prof. Mgr. MgA. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37367
Keywords: miroslav novák;učitel;housle;žáci;úspěchy;soutěže;folklórní soubor úsměváček;folklórní soubor úsměv
Keywords in different language: miroslav novák;teacher;violin;pupils;achievements;competitions;folklore ensemble úsměváček;folklore ensemble úsměv
Abstract: Bakalářská práce zpracovává životní pedagogickou kariéru, úspěchy a výsledky ve vyučování houslového pedagoga pana Miroslava Nováka. Dále je zaměřena na jeho žáky, jejich profesní život, hudební vývoj, úspěchy a zážitky. První část práce je zaměřena na Miroslavův životopis, vzpomínky, ocenění a zkušenosti během svého pedagogického vedení a působení, především na pedagogickém oddělení hudební školy Bedřicha Smetany v Plzni. Druhá část textu je věnována úspěšným bývalým žákům pana Miroslava Nováka, které poctivě připravoval k přijímacím zkouškám na konzervatoř, kde mohli pokračovat v dalším studiu. Většina z nich dosahovala tak vysokých úspěchů, že se rozhodla hudbou profesně živit. Zpracování mé bakalářské práce čerpá zejména z rozhovorů s panem Miroslavem Novákem a z e-mailové korespondence jeho bývalých žáků.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with life pedagogical career, successes and results in teaching violin of teacher Mr. Miroslav Novák. Next, it focuses on his pupils, their professional life, musical development, achievements and experiences. The first part of the thesis is focused on Miroslav's biography, memories, awards and experiences during his pedagogical leadership and work, especially at the pedagogical department of the music school Bedřich Smetana in Pilsen. The second part of the text is devoted to the successful former students of Mr. Miroslav Novák, who honestly prepared for the entrance exams at the conservatory where they could continue their studies. Most of them have achieved such great success that they decided to make a professional living with music. The elaboration of my bachelor thesis draws mainly from interviews with Mr. Miroslav Novák and from the e-mail correspondence of his former students.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Steifova.pdfPlný text práce4,61 MBAdobe PDFView/Open
Steifova_BP_vedouci_ku.pdfPosudek vedoucího práce210,32 kBAdobe PDFView/Open
Steifova_BP_oponent_Be.pdfPosudek oponenta práce214,78 kBAdobe PDFView/Open
Steifova.pdfPrůběh obhajoby práce303,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37367

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.