Title: Mnohovrstevnost hudby Eduarda Spáčila
Other Titles: The multi-layered music of Eduard Spacil
Authors: Štíchová, Johanka
Advisor: Kuhn Tomáš, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37369
Keywords: eduard spáčil;hudba;skladatel;barok jazz kvintet;yamaha;pedagog
Keywords in different language: eduard spacil;music;composer;barock jazz quintet;yamaha;pedagogue
Abstract: Obsah mé bakalářské práce je věnován životu Eduarda Spáčila a jeho významným hudebním činnostem. Bakalářskou práci jsem rozdělila do několika kapitol, které představují jednotlivé etapy Spáčilova života. První kapitola obsahuje Spáčilovo dětství a jeho osobní rozvoj v hudební oblasti. Dále zde uvádím studia a úspěchy Eduarda Spáčila. Druhá kapitola je rozdělena do dalších podkapitol, ve kterých podrobně uvádím Spáčilovo významné činnosti a uplatnění v hudbě. Mezi tyto činnosti patří skladatelská činnost, manažerská činnost, spolupráce se zahraničními umělci a činnost pedagogická. Ve třetí kapitole je zpracován dotazník na základě odpovědí Spáčilových žáků. Analyzuji zde pedagogickou činnost Eduarda Spáčila a přikládám citace žáků z osobních rozhovorů.
Abstract in different language: The content of my bachelor thesis is devoted to the life of Eduard Spáčil and his important musical activities. I have divided the bachelor thesis into several chapters that represent the individual stages of Spáčil's life. The first chapter contains Spáčil's childhood and his personal development in music. Furthermore, I present his studies and achievements. The second chapter is divided into other subchapters, in which I mention in detail Spáčil's important activities and application in music - these include composing, managerial activities, cooperation with foreign artists and pedagogical work. The third chapter is a questionnaire based on the answers of Spáčil's students. I analyze Eduard Spáčil's pedagogical activity and I attach the quotes of the students from personal interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Eduard Spacil.pdfPlný text práce11,28 MBAdobe PDFView/Open
Stichova_BP_vedouci_Ku.pdfPosudek vedoucího práce209,83 kBAdobe PDFView/Open
Stichova_ BP_oponent_Fei.pdfPosudek oponenta práce209,86 kBAdobe PDFView/Open
Stichova.pdfPrůběh obhajoby práce622,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.