Title: Statistické metody využitelné při analýze medicínských dat
Other Titles: Statistical methods applicable to the analysis of medical data
Authors: Peterka, David
Advisor: Klečková Jana, Doc. Dr. Ing.
Referee: Kryl Martin, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37409
Keywords: medicínská data;záchranářská služba plzeňského kraje;cévní mozková příhoda;testování hypotéz;parametrické a neparametrické testy;statistické zpracování dat
Keywords in different language: medical data;rescue service of pilsen region;stroke;hypothesis testing;parametric and nonparametric tests;statistical data processing
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na statistické zpracování dat zdravotnické záchranářské služby Plzeňského kraje. Data zachycují pacienty, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu. Hlavním cílem této práce je poskytnout přehled o statistických metodách využitelných při analýze medicínských dat. Dalším cílem je provést vhodné očištění dat a vytvořit grafický přehled o rozdělení těchto dat a vazbách proměnných. Posledním cílem je provést porovnání popisných statistik a zhodnotit možnost využití získaných znalostí k vytvoření prediktivních modelů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on statistical processing data of medical rescue services of the Pilsen region. Data capture patients who have suffered a stroke. The main aim of this work is to provide an overview of statistical methods usable in the analysis of medical data. Another aim is to make appropriate data cleanup and create a graphical overview of the distribution of these data and variables bindings. Finally, the aim is to compare descriptive statistics and evaluate the possibility of using acquired knowledge to create predictive models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PeterkaDavid.pdfPlný text práce3,99 MBAdobe PDFView/Open
A17N0054Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce456,44 kBAdobe PDFView/Open
A17N0054Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce710,27 kBAdobe PDFView/Open
A17N0054Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce189,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.